Commissie Evaluatie Afgesloten strafzaken

Kruimelpad

Inhoud pagina: Commissie Evaluatie Afgesloten strafzaken

Opheffing van de CEAS
​Met de inwerkingtreding van Wet hervorming herziening ten voordele zijn de taken van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken overgegaan naar de procureur-generaal bij de Hoge Raad.  De CEAS houdt hiermee op te bestaan.

Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-19575.html

De commissie evaluatie afgesloten strafzaken (Posthumus II) had tot doel na te gaan of zich in de opsporing van strafbare feiten en/of in de behandeling van daaruit voortgekomen strafzaken ernstige manco’s hadden voorgedaan die een evenwichtige beoordeling van de feiten door de rechter in de weg stonden.

De commissie rapporteerde aan de formele opdrachtgever, het College van procureurs-generaal. Binnen de commissie werd een vaste 'toegangscommissie' geformeerd, die besloot of zaken al dan niet in onderzoek werden genomen. Om de onafhankelijkheid van die commissie te waarborgen werd het voorzitterschap belegd bij een hoogleraar strafrecht.

De commissie, de toegangscommissie en de voorzitter daarvan werden benoemd door het College van procureurs-generaal.

5 juni 2012 - Openbaar Ministerie

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft vandaag gemeld dat hij een vordering tot herziening heeft ingediend bij de Hoge Raad. Het gaat om veroordelingen voor doodslag van een Chinese restauranthouder in 1993.

11 juli 2011 - Openbaar Ministerie

Per 1 juli 2011 heeft het College van procureurs-generaal prof.dr. C.J.C.F. Fijnaut benoemd tot voorzitter van de Toegangscommissie van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS). Hij is in deze functie de opvolger van prof.mr. Y. Buruma die aanstaande september zal toetreden tot de Hoge Raad

26 januari 2011 - Openbaar Ministerie

Volgens de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) is er in de strafzaak tegen Henk H. geen sprake geweest van fouten in de opsporing, vervolging en de presentatie van het bewijs aan de rechter. Ook zijn er geen nieuwe feiten en omstandigheden boven water gekomen.

20 september 2010 - Ressortsparket Den Bosch

Het OM deelt het oordeel van het hof destijds dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat Ina Post zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag en valsheid in geschrift.

22 januari 2010 - Ressortsparket Den Bosch

Vandaag heeft voor het gerechtshof van Den Bosch de regiezitting plaatsgevonden in de strafzaak tegen Ina Post, de bejaardenverzorgster die in 1987 door het Hof in Den Haag is veroordeeld voor doodslag en valsheid in geschrift.

29 april 2009

In het verslag wordt ingegaan op de werkwijze van de Toegangscommissie, de aangemelde zaken en de adviezen die aan het College van procureurs-generaal zijn uitgebracht. Ook wordt aandacht besteed aan de WODC-evaluatie en aan de hervorming van de herzieningsprocedure.

28 november 2008 - Openbaar Ministerie

De Toegangscommissie (TC) van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS) heeft het College van procureurs-generaal geadviseerd een afgedane strafzaak aan een nader onderzoek te onderwerpen. De TC benadrukt daarbij dat dit advies tot nader onderzoek niet gelijk staat aan het oordeel dat er zich manco’s hebben voorgedaan in het opsporingsonderzoek of de presentatie van het bewijs ter zitting. Wel komt uit de informatie die is verstrekt een aantal specifieke punten naar voren die naar het oordeel van de TC nader moeten worden onderzocht.

17 maart 2008 - Openbaar Ministerie

De Toegangscommissie (TC) van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) geeft in haar jaarverslag 2007 aan het noodzakelijk te vinden dat er een onderzoeksmogelijkheid naar afgesloten, ernstige strafzaken, blijft bestaan.

1 maart 2007 - Openbaar Ministerie

De Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS) heeft verslag uitgebracht over de werkzaamheden sinds haar instelling in april 2006.

19 oktober 2006 - Openbaar Ministerie

De Toegangscommissie (TC) van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken heeft het College van procureurs-generaal geadviseerd een afgedane strafzaak aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Naar boven

Zoeken