Openbaar Ministerie

Kruimelpad

Inhoud pagina: Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is het onderdeel van de rechterlijke macht dat ervoor moet zorgen dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Integenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het OM geen ministerie.

Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken. Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie treedt op als vertegenwoordiger van het OM en leidt het opsporingsonderzoek.

Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van rechters; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd.

Meer informatie over het OM

 

Er bestaan nog al wat misverstanden over welke zaken door het Openbaar Ministerie in behandeling worden genomen en welke niet.
Het OM is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Deze staan vermeld in het wetboek van strafrecht. Dit zijn zaken als moord, doodslag, vernieling, diefstal, heling, belediging, afpersing, valsheid in geschriften, mishandeling en bedreiging.

Ook in andere wetten, zoals o.a. de Wet Milieubeheer, Wet Personenvervoer, Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften, Leerplichtwet en de Gezondheids-en Welzijnswet voor dieren, kunnen strafbepalingen zijn opgenomen die bij overtreding door het Openbaar Ministerie in behandeling kunnen worden genomen.

Klachten over al dan niet terecht ontslag, een geschil met de aannemer die zijn beloftes niet nakomt of een geschil met uw buurman over de juiste plaats van de schutting horen bij de burgerrechter thuis en niet bij het OM.

Elke verdachte van een strafbaar feit krijgt te maken met de officier van justitie en de rechter. De officier van justitie is de enige die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer de officier van justitie tijdens zijn onderzoek genoeg belastend materiaal heeft verzameld om de verdachte voor de rechter te brengen, zal hij de verdachte dagvaarden. In de dagvaarding staan naast de persoonlijke gegevens van de verdachte, de beschuldiging en wanneer hij voor de rechter moet verschijnen.

Op de rechtszitting komt eerst het publiek binnen. Iedereen van 18 jaar en ouder kan een rechtszitting bijwonen. De meeste zittingen zijn openbaar. Vanuit het pulbiek gezien neemt de officier van justitie vervolgens plaats aan de tafel links van de tafel van de rechter(s). Daarna wordt het publiek verzocht te gaan staan en komen de rechters de rechtszaal binnen. Zij nemen plaats midden voor in de zaal. De griffier gaat rechts naast de rechter zitten en schrijft tijdens de zitting op wat er in de rechtszaal gezegd wordt. De verdachte en zijn advocaat zitten rechts voor de rechter.

Het verschil tussen meervoudige kamer (MK) en politierechter zittingen (PR)

Er zijn twee soorten strafrechtzittingen; meervoudige kamer zittingen en politierechter zittingen. Bij PR zittingen is er één rechter aanwezig en worden de eenvoudigere zaken behandeld waarvoor niet meer dan een jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. Aan het einde van de zitting volgt de uitspraak van de rechter. Bij MK zittingen worden zware of ingewikkeldere zaken behandeld. Er zijn drie rechters aanwezig tijdens de zitting. De uitspraak volgt na twee weken.

Tijdens de zitting

De rechter is de voorzitter tijdens de zitting. Aan het begin van de zitting geeft de rechter het woord aan de officier. Deze vertelt waarom hij de verdachte heeft gedagvaard. De rechter zal vervolgens vragen gaan stellen aan de verdachte en aan eventuele getuigen. Daarna leest de officier van justitie het requisitoir voor. Hierin vertelt de officier aan de rechter wat hij van de zaak vindt en wat voor straf hij eist. Dan is de advocaat aan de beurt voor zijn pleidooi. Hierin verdedigt hij de verdachte. De verdachte krijgt het laatste woord. Daarna volgt de uitspraak van de rechter.

Naar boven

Zoeken