Aanwijzing meting maximumconstructiesnelheid (2017A008)

Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2017A008
Datum inwerkingtreding 1 januari 2018
Publicatie in Staatscourant 2017, 70690
Vervallen Aanwijzing meting maximumconstructiesnelheid (2015A007)
Relevante beleidsregels

Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2019R016)

Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen (2015A005)
Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen (2017A009)
Aanwijzing inbeslagneming (2014A006)
Wetsbepalingen

artikelen 5.6.0, 5. 5.6.8,  5.6.72, 5.6.76, 5.7.0,  5.7.8, 5.8.0, 5.8.8, 5.10.0, 5.10.8, 5.11.0 en 5.11.8 Regeling voertuigen

Bijlagen -

SAMENVATTING

Deze aanwijzing  bevat regels voor het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de bepalingen betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid voor brom- en snorfietsen, motorrijtuigen met beperkte snelheid, landbouw- en bosbouwtrekkers en gehandicaptenvoertuigen met een motor.

ACHTERGROND

Bromfietsrollentestbanken en rijproeven

Bij de vaststelling van overtredingen van de maximumconstructiesnelheid worden bromfietsrollentestbanken gebruikt. Deze bromfietsrollentestbanken moeten voldoen aan de voorschriften die in hoofdstuk 8, paragraaf 10, van de Regeling voertuigen zijn opgenomen en voor het toegepaste gebruik zijn goedgekeurd door een daartoe bevoegde instantie. Daarnaast is het in specifieke gevallen toegestaan om een overschrijding van de maximumconstructiesnelheid vast te stellen door middel van een rijproef.

Deze aanwijzing heeft tot doel een uniforme handhaving te bewerkstelligen van overschrijdingen van de maximumconstructiesnelheid.

OPSPORING

  1. Correctie maximumconstructiesnelheid bromfietsrollentestbank

Op grond van artikel 8.4.92 RV bedraagt de maximale fout 5 km/h bij een gemeten maximumconstructiesnelheid met een bromfietsrollentestbank tot en met 50 km/h. Bij hogere gemeten snelheden bedraagt deze fout 10 procent. De gemeten maximumconstructiesnelheid moet dus met één van deze waarden worden gecorrigeerd.

De vermelde maximale fout is uitgewerkt in onderstaande tabellen. De foutcorrectie van 10 procent is in deze tabellen op hele km/h naar boven afgerond. De correctie met de maximale fout moet conform deze tabel gebeuren. In de tabellen zijn overschrijdingen van de maximumconstructiesnelheid gekoppeld aan de in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen opgenomen feitcodes.

Tabel 1

Meting rollentestbank bromfietsen  25 km/h

De in deze tabel opgenomen koppeling met feitcodes is correct voor zover bij snorfietsen 25 km/h op het kentekenbewijs of in het kentekenregister staat vermeld. Als een afwijkende waarde is vermeld, moet bij het bepalen van de feitcode uiteraard van deze waarde worden uitgegaan. Voor de aangewezen bromfiets moet altijd van de in artikel 20 b van de WVW 1994 opgenomen waarde van 25 km/h worden uitgegaan

Om de lengte van de tabel te beperken zijn in kolom 3 e.v. slechts de tientallen en de waarden opgenomen, waarbij wisseling van feitcodes plaatsvindt. De tussenliggende waarden moeten worden gecorrigeerd conform kolom 1 en 2.

Aangewezen bromfiets

( 25 km/h conform art. 20b WVW 1994, zie art. 5.6.76 lid 1 RV)

Snorfiets

( 25 km/h op kentekenbewijs

+ 4 km/h,

zie art. 5.6.8 lid 2 RV)

1

2

3

4

5

6

7

Gemeten snelheid van/tot

Correctie

rollenbank

Gemeten snelheid

Correctie

rollenbank

Gecorrigeerde

snelheid

Feitcode

Feitcode

30 t/m 50 km/h

5 km/h

30 km/h

5 km/h

25 km/h

Nvt

Nvt

31 km/h

5 km/h

26 km/h

N 086 a

Nvt

35 km/h

5 km/h

30 km/h

N 086 a

N 086 a

41 km/h

5 km/h

36 km/h

N 086 b

N 086 a

45 km/h

5 km/h

40 km/h

N 086 b

N 086 b

46 km/h

5 km/h

41 km/h

N 086 g

N 086 b

50 km/h

5 km/h

45 km/h

N 086 g

N 086 g

Tabel 2

Meting rollentestbank bromfietsen  45 km/h km/h

De in deze tabel opgenomen koppeling met feitcodes is correct voor zover bij  bromfietsen 45 km/h op het kentekenbewijs of in het kentekenregister staat vermeld. Als een afwijkende waarde is vermeld, moet bij het bepalen van de feitcode uiteraard van deze waarde worden uitgegaan.

Om de lengte van de tabel te beperken zijn in kolom 3 e.v. slechts de tientallen en de waarden opgenomen, waarbij wisseling van feitcodes plaatsvindt. De tussenliggende waarden moeten worden gecorrigeerd conform kolom 1 en 2.

Bromfiets

(45 km/h op kentekenbewijs

+ 5 km/h,

zie art. 5.6.8 lid 1 RV))

1

2

3

4

5

6

Gemeten snelheid van/tot

Correctie

rollenbank

Gemeten snelheid

Correctie

rollenbank

Gecorrigeerde

snelheid

Feitcode

Meer dan 57 t/m 60 km/h

6 km/h

(= 10 %)

57 km/h

6 km/h

51 km/h

N 083 a

Meer dan 60 t/m 70 km/h

7 km/h

(= 10 %)

62 km/h

7 km/h

55 km/h

N 083 a

67 km/h

7 km/h

60 km/h

N 083 a

68 km/h

7 km/h

61 km/h

N 083 b

Meer dan 70 km/h

8 km/h

(= 10 %)

74 km/h

8 km/h

66 km/h

N 083 g

Deze tabel scrollt horizontaal

Tabel 3

Meting rijproef

A

B

C

D

De in deze tabel opgenomen koppeling met feitcodes is correct voor zover bij landbouw- of bosbouwtrekkers cat. T 1 t/m T4.3 de bij de classificatie behorende maximumconstructiesnelheid 40 km/h bedraagt[1]. Indien een afwijkende waarde volgens de goedkeuring van toepassing is, moet bij het bepalen van de feitcode uiteraard van deze waarde worden uitgegaan.

Voor de MMBS is afhankelijk van de inrichting een maximumconstructiesnelheid vastgesteld van 25 respectievelijk 45 km/h. (Zie kolom B en D)

Zie voor het gemotoriseerd rijwiel en de speed-pedelec de in de tabellen 1 en 2 opgenomen toelichting op de koppeling met de feitcodes.

Om de lengte van de tabel te beperken zijn in kolom 2 e.v. slechts de tientallen en de waarden opgenomen, waarbij wisseling van feitcodes plaatsvindt. De tussenliggende waarden moeten worden gecorrigeerd met de in kolom 2 opgenomen waarde.

Gemotoriseerd rijwiel

(25 + 4 km/h)

MMBS

(25 + 5km/h)

Landbouw-/bosbouw-trekkers

T 1 t/m T 4

(40 + 5 km/h)

Speed-pedelec (N 083),

gehandicapten-voertuig met motor of MMBS (N 085)

(45 + 5 km/h)

1

2

3

4

5

6

Gemeten snelheid

Correctie

snelheidsmeter

Gecorrigeerde

snelheid

Feitcode

Feitcode

Feitcode

Feitcode

33 km/h

3 km/h

30 km/h

N 086a

Nvt

Nvt

Nvt

34 km/h

3 km/h

31km/h

N 086a

N 085 a

Nvt

Nvt

44 km/h

3 km/h

41 km/h

N 086b

N 085 b

Nvt

Nvt

49 km/h

3 km/h

46 km/h

N 086g

N 085 g

N 085 a

Nvt

54 km/h

3 km/h

51km/h

N 086g

N 085 g

N 085 a

N083a/N 085 a

59 km/h

3 km/h

56 km/h

N 086g

N 085 g

N 085 b

N083a/N 085 a

64 km/h

3 km/h

61 km/h

N 086g

N 085 g

N 085 g

N083b/N 085 b

69 km/h

3 km/h

66 km/h

N 086g

N 085 g

N 085 g

N083g/N 085 g

[1] Landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT) op wielen zijn op basis van de Verordening EU 167/2013 onderverdeeld in de categorieën T 1 tot en met T 4.3. De maximumconstructiesnelheid is af te leiden uit de toevoeging van de letter ‘a’ indien de maximumconstructiesnelheid niet meer bedraagt dan 40 km/h en met toevoeging van de letter ‘b’ indien deze hoger is dan 40 km/h. LBT’s die zijn typegoedgekeurd voor 1 januari 2016 hebben geen  lettertoevoeging waaruit de maximumconstructiesnelheid is af te leiden. Uitsluitend LBT’s die op basis van oude regelgeving zijn typegoedgekeurd als T5 hebben een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/h.

2. Ondergrens vervolging

Er wordt geen ondergrens voor de vervolging gehanteerd omdat in de Regeling voertuigen in de betreffende artikelen al een marge is opgenomen. Als op een rollentestbank of met een rijproef een overschrijding van de maximumconstructiesnelheid wordt vastgesteld is immers altijd sprake van een opgevoerd voertuig.

OVERGANGSRECHT

De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.

[1] Landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT) op wielen zijn op basis van de Verordening EU 167/2013 onderverdeeld in de categorieën T 1 tot en met T 4.3. De maximumconstructiesnelheid is af te leiden uit de toevoeging van de letter ‘a’ indien de maximumconstructiesnelheid niet meer bedraagt dan 40 km/h en met toevoeging van de letter ‘b’ indien deze hoger is dan 40 km/h. LBT’s die zijn typegoedgekeurd voor 1 januari 2016 hebben geen lettertoevoeging waaruit de maximumconstructiesnelheid is af te leiden. Uitsluitend LBT’s die op basis van oude regelgeving zijn typegoedgekeurd als T5 hebben een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/h.