Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2019R016)

Categorie
  • strafvordering
  • Verkeer
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2019R01
Datum inwerkingtreding 1 januari 2020
Publicatie in Staatscourant 2019, 66648
Relevante beleidsregels Aanwijzing meting maximumconstructiesnelheid (2017A008)
Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers (2018I001)
Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod (2019R013)
Aanwijzing inbeslagneming (2014A006)
Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen (2017A009)
Aanwijzing OM-strafbeschikking (2018A010)
Wetsbepalingen

Artikel 74 Sr, artikel 257a en 257b Sv

Bijlagen -