Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing (2015R004)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R004
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4228
Vervallen Richtlijn niet voldoen aan ambtelijk bevel (1999R013)
Richtlijn beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtshandeling (1999R009)
Relevante beleidsregels

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Wetsbepalingen

art. 184 en 184a Wetboek van Strafrecht (Sr) en art 509hh Wetboek van Strafvordering (Sv)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn ziet zowel op het niet voldoen aan ambtelijke bevelen gegeven op grond van de openbare orde of in het kader van het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten als op het beletten, belemmeren en verijdelen van een ambtshandeling. De richtlijn is ook van toepassing op het overtreden van gebiedsontzeggingen en handelen in strijd met gedragsaanwijzingen ter beëindiging van ernstige overlast, waarbij een verzwaarde recidiveregeling wordt toegepast.

Basiscasus/delict

NIET VOLDOEN AAN AMBTELIJK BEVEL OF HET BELETTEN, BELEMMEREN OF VERIJDELEN VAN EEN AMBTSHANDELING ALLEEN GEPLEEGD.

First offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Belemmeren van een ambtshandeling

GB € 175

5j

2j

GB € 250

Idem of TS 20 uur

Eis TS 28 uur of GS 14 dgn ov

Niet voldoen aan ambtelijk bevel

GB € 250

5j

2j

GB € 375

Idem of TS 28 uur

Eis TS 40 uur of GS 20 dgn ov

Idem en er is sprake van brand, ongeval of levensbedreigende situaties

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Beletten of verijdelen van een ambtshandeling (waaronder negeren stopbevel)

GB € 325

5j

2j

GB € 475

Idem of TS 36 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Gebiedsontzeggingen**:

24 uurs-bevel

GB € 200

5j

2j

TS 50 uur

Idem of GS 3 wkn

GS 6 wkn ov

14 dagen

GB € 600

5j 2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

GS 10 wkn ov

1 - 6 maanden

TS 30 uur

5j

2j

GS 2 mnd

GS 2 mnd

GS 3 mnd ov

Handelen in strijd met een gedragsaanwijzing ovj (o.g.v. art. 509hh Sv):

184 Sr

GS 1 week

5j

2j

GS 1 mnd

GS 1 mnd

GS 2 mnd ov

184a Sr

GS 2 wkn

5j

2j

GS 2 mnd

GS 2 mnd

GS 3 mnd ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

Bij oploop, rellen, ongeregeldheden e.d.

Gepaard met (bedreiging met) geweld

*Let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader. Strafmaximum bij 184 Sr is 3 maanden gevangenisstraf en bij recidive binnen twee jaar 4 maanden.

** Het betreft hier enkele voorbeelden van gebiedsontzeggingen opgelegd door de burgemeester in verband met ernstige overlastcriminaliteit. Omdat deze verboden worden opgelegd na herhaald plegen van strafbare feiten wordt ingeval van recidive bij dit delict eerder gevangenisstraf geëist.

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

ovj = officier van justitie

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Er is sprake van brand, ongeval of levensbedreigende situaties

Dit heeft in het bijzonder betrekking op situaties, waarbij hulpverlening gegeven moet worden. Bijvoorbeeld het blussen van een brand, (medische) hulpverlening bij ongevallen e.d. Het niet opvolgen van bevelen kan hier leiden tot zeer ernstige gevolgen, zelfs tot levensbedreigende situaties.

Bij oploop, rellen, ongeregeldheden e.d.

Betreft het situaties, waarbij de openbare orde ernstig is verstoord, dan dient dit als strafverzwarend te worden beoordeeld (denk hierbij aan taakstraffen). Er kunnen bedreigende en/of gevaarlijke situaties ontstaan voor zowel de politie als het aanwezige publiek. Het opvolgen van bevelen is in deze derhalve van groot belang. Wanneer onder dergelijke ernstige omstandigheden bevelen niet worden opgevolgd, is de kans groot dat de situatie verder uit de hand loopt met alle gevolgen van dien.

Gepaard met (bedreiging met) geweld.

Met (bedreiging met) geweld wordt bedoeld het gebruik van geweld of bedreiging met fysiek geweld, anders dan bedoeld in art. 285 Sr. Door gebruik van dit geweld of de dreiging er mee heeft het beoogde delict een grotere kans van slagen. Tevens wordt de impact op het slachtoffer groter. Te denken valt aan geweld als 'duwen' en 'trekken' en bedreiging zoals 'opwachten', 'slaan' en dergelijke. Overigens dient deze factor ook toegepast te worden indien een bedreiging, als bedoeld in art. 285 Wetboek Sr, niet als zodanig tenlastegelegd wordt als gevolg van eendaadse samenloop.

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.