Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid (2015R006)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R006
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4244
Vervallen Richtlijn schennis der eerbaarheid (1999R018)
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen(2019A003)
Wetsbepalingen

art. 239 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op schennis van de eerbaarheid.

Basiscasus/delict

Schennis, alleen gepleegd.

TABEL

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Slachtoffer 16 jaar of ouder

GB € 250

5j

2j

GB € 375

Idem of TS 28 uur

Eis TS 40 uur of

GS 20 dgn ov

Slachtoffer 16 jaar of ouder + agressief en/of hinderend gedrag

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Slachtoffer jonger dan 16 jaar

GB € 350

5j 2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Slachtoffer jonger dan 16 jaar + agressief en/of hinderend gedrag

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bijzonderheden

Afdoening is mede afhankelijk van een reclasseringsadvies/rapport

Strafverzwarend onder andere:

Stelselmatig plegen van schennis

* Let op eventueel taakstrafverbod (art 22b Sr)

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Slachtoffer jonger dan 16 jaar

Indien het een slachtoffer jonger dan 16 jaar betreft wordt dit gegeven als strafverzwarend beoordeeld; net als in de zedenwetgeving is het ook in geval van schennis van de eerbaarheid juist voor deze categorie belangrijk gevrijwaard te blijven van ongewenste seksueel beladen ervaringen.

Agressief en/of hinderend gedrag

Bij het delict schennis van de eerbaarheid wordt agressief en/of hinderend gedrag door de verdachte, gericht tegen het slachtoffer, als strafverzwarend beoordeeld; de mogelijkheden voor het slachtoffer zich te onttrekken aan of te verwijderen van de schennispleger(s) worden daardoor beperkt. Door dit gedrag gaat een grotere dreiging van het feit uit.