Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval (2019R014)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing in de zin van art 130 lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2019R014
Datum inwerkingtreding 1 januari 2020
Publicatie in Staatscourant 2019, 66642
Vervallen Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval (2015R022)
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

Art. 5, 5a, 6 en 7 Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake gevaarlijk verkeersgedrag, verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval.

Basiscasus/delict

Gevaarzetting voor het verkeer

Tabel 5 WVW1994

Waarbij sprake is van een verkeersongeval

tabel

Categorie verdachte

First offender

1 x Recidive[1]

Meermalen recidive

Ruiters, voetgangers, fietsers of bestuurders van   gehandicaptenvoertuigen met motor

GB € 200

GB € 300

GB € 400

Brom- en snorfietsers

incl. bijzondere bromfietsen/aangewezen bromfietsen

GB € 400

GB € 600 +

OBM 2 mnd ov

GB € 800 +

OBM 4 mnd ov

Bestuurder motorvoertuig op

twee of meer wielen

GB € 500

GB € 750 +

OBM 2 mnd ov

GB € 1000 +

OBM 4 mnd ov

Bestuurder motorvoertuig op

twee of meer wielen of

een brom- of snorfietser

waarbij sprake is van een dusdanige mate van gevaar dat een dodelijk slachtoffer en/of ernstig letsel is ontstaan

Dagvaarden

GB € 1000 of TS 60 uur

+ OBM 2 mnd ov

Dagvaarden

GB € 1500 of TS 90 uur

+ OBM 4 mnd ov

Dagvaarden

Hechtenis 4 wk ov

+ OBM 6 mnd ov

Basiscasus/delict

Opzettelijk in ernstige mate schenden van verkeersregels

Tabel 5a WVW1994

tabel

Categorie verdachte

Opzettelijk in ernstige mate schenden verkeersregels door één gedraging of een samenstel van gedragingen[2]

First offender

1 x Recidive[3]

Ruiters, voetgangers, fietsers of bestuurders van   gehandicaptenvoertuigen met motor

Eén gedraging

TS 50 uur

GS 1 wk ov

Samenstel van gedragingen

GS 1 wk ov

GS 2 wk ov

Brom- en snorfietsers

Incl. bijzondere bromfietsen/aangewezen bromfietsen

Eén gedraging

GS 1 week ov +

OBM 3 mnd vw

GS 2 wk ov +

OBM 6 mnd ov

Samenstel van gedragingen

GS 2 wk ov +

OBM 6 mnd vw

GS 4 wk ov +

OBM 12 mnd ov

Bestuurder motorvoertuig

op twee of meer wielen

Eén gedraging

GS 2 wk ov +

OBM 3 mnd ov

GS 4 wk ov +

OBM 6 mnd ov

Samenstel van gedragingen

GS 4 wk ov +

OBM 6 mnd ov

GS 8 wk ov +

OBM 12 mnd ov

Basiscasus/delict:

Veroorzaken ernstig verkeersongeval door een first offender[4]

tabel

Tabel 6 WVW1994

Gevolgen

slachtoffer

Alcoholgebruik, drugsgebruik, weigering onderzoek als straf-verzwarende omstandigheid[5]

Aanmerkelijke

schuld

Ernstige schuld

Zeer hoge mate

van schuld[6]

Lichamelijk letsel,

tijdelijke ziekte

Geen alcoholgebruik / drugsgebruik

GB € 1000 +

OBM 3 mnd ov

TS 90 uur +

OBM 6 mnd ov

GS 2 mnd ov +

OBM 1 jr ov

Alcohol ≤570 µG/l/1,3 ‰ /

enkelvoudig drugsgebruik

TS 90 uur +

OBM 9 mnd ov

TS 160 uur +

OBM 18 mnd ov

GS 6 mnd ov +

OBM 2 jr ov

Alcohol >570 µG/l/1,3 ‰ / meervoudig drugsgebruik, weigering onderzoek of verlaten plaats ongeval

TS 120 uur +

OBM 18 mnd ov

GS 3 mnd ov +

OBM 2 jr ov

GS 7 mnd ov +

OBM 3 jr ov

Zwaar lichamelijk

letsel

Geen alcoholgebruik / drugsgebruik

TS 90 uur +

OBM 6 mnd ov

TS 160 uur +

OBM 1 jr ov

GS 4 mnd ov +

OBM 2 jr ov

Alcohol ≤570 µG/l/1,3 ‰ /

enkelvoudig drugsgebruik

TS 160 uur +

OBM 18 mnd ov

GS 6 mnd ov +

OBM 2 jr ov

GS 8 mnd ov +

OBM 3 jr ov

Alcohol >570 µG/l/1,3 ‰ / meervoudig drugsgebruik, weigering onderzoek of verlaten plaats ongeval

GS 3 mnd ov +

OBM 2 jr ov

GS 7 mnd ov +

OBM 3 jr ov

GS 24 mnd ov +

OBM 4 jr ov

Dood

Geen alcoholgebruik / drugsgebruik

TS 240 uur +

OBM 1 jr ov

GS 6 mnd ov +

OBM 2 jr ov

GS 8 mnd ov +

OBM 3 jr ov

Alcohol ≤570 µG/l/1,3 ‰ /

enkelvoudig drugsgebruik

GS 6 mnd ov +

OBM 2 jr ov

GS 12 mnd ov +

OBM 3 jr ov

GS 3 jr ov +

OBM 4 jr ov

Alcohol >570 µG/l/1,3 ‰ / meervoudig drugsgebruik, weigering onderzoek of verlaten plaats ongeval

GS 7 mnd ov +

OBM 3 jr ov

GS 24 mnd ov +

OBM 4 jr ov

GS 4 jr ov +

OBM 5 jr ov

Basiscasus/delict:

Verlaten plaats ongeval

tabel

Tabel 7 WVW1994

Uitsluitend materiële schade

first offender

1x recidive

Geringe materiële schade

GB € 500

GB € 750 +

OBM 2 mnd ov

Meer dan geringe materiële schade

GB € 1000

GB € 1500 +

OBM 4 mnd ov

In hulpeloze toestand achterlaten, terwijl geen sprake is van artikel 6 WVW1994

GS 2 mnd +

OBM 60 mnd ov

GS 3 mnd +

OBM 70 mnd ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Meermalen recidive

Indien tevens sprake van 6 WVW1994 dan tabel Veroorzaken ernstig verkeersongeval gebruiken en dit als strafverzwarend meewegen (zie voetnoot 5/maatwerk)

Legenda

Afkortingen:

GB = geldboete

TS = taakstraf

GS = gevangenisstraf

OBM = ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen

ov = onvoorwaardelijk

vw = voorwaardelijk

wk = weken

mnd = maanden

jr = jaar

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.

[1] Van recidive is sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na een onherroepelijke afdoening van een verkeersmisdrijf, van art. 5 WVW1994 of van art. 107 WVW1994. Daarnaast tevens bij eerdere onherroepelijke afdoening van gevaarzettende overtredingen uit het RVV onder andere zoals omschreven in artikel 5a WVW1994 lid 1 onder a t/m m.

[2] Let op: rijden onder invloed is ook een van de in art. 5a WVW1994 genoemde gedragingen, zie art. 5a WVW1994 lid 2. In dergelijke gevallen is het opportuun verdachte ook overtreding van art. 8 WVW1994 ten laste te leggen.

[3] Er is sprake van recidive in geval van een misdrijf dat wordt gepleegd binnen vijf jaar na onherroepelijke afdoening van een eerder verkeersmisdrijf (zie art. 43 b onder 6 WvSR). In geval van meermalen recidive is maatwerk nodig.

[4] Er is sprake van recidive in geval van een misdrijf dat wordt gepleegd binnen vijf jaar na onherroepelijke afdoening van een eerder verkeersmisdrijf (zie art. 43b onder 6 WvSR). Hiervoor is geen aparte kolom omdat in deze gevallen maatwerk nodig is. Ga als uitgangspunt uit van 1 schaal hoger binnen dezelfde mate van schuld. Voorbeeld: in geval van recidive bij lichamelijk letsel, geen alcoholgebruik, ernstige schuld: TS 160 uur + OBM 18 mnd ov.

[5] In geval tevens sprake is van art. 7 WVW1994: gebruik de schaal voor de zwaarste strafverhogende omstandigheid binnen dezelfde mate van schuld. Indien men al in deze schaal zit is maatwerk nodig. Voorbeeld: in geval van art. 7 bij zwaar lichamelijk letsel, geen alcoholgebruik, aanmerkelijke schuld: GS 3 mnd ov + OBM 2 jr ov..

[6] Let op!: zeer hoge mate van schuld is geen synoniem voor roekeloosheid. Van roekeloosheid is in elk geval sprake als het gedrag tevens als een overtreding van artikel 5a, eerste lid, kan worden aangemerkt, maar met ernstige gevolgen, zoals is bedoeld in artikel 6 WVW1994. Bij roekeloosheid is daarom maatwerk nodig. Voor roekeloosheid is geen afzonderlijk uitgangspunt ontwikkeld, omdat deze gevallen, voor zover zij zich al voordoen, te casuïstisch zijn (te denken valt aan wegpiraterij en wegraces). In de gevallen waarin zeer onvoorzichtig/onoplettend/onachtzaam gedrag bewezen is verklaard kan aansluiting gezocht worden bij de categorieën ‘ernstige schuld’ en ‘zeer hoge mate van schuld’, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in de strafmaat naar de mate van verwijtbaarheid. Bij de categorie ‘zeer hoge mate van schuld’ kan gedacht worden aan gevallen die meer neigen naar of grenzen aan roekeloosheid.