Kan ik bezwaar maken tegen de inbeslagname?

Als u het niet eens bent met de inbeslagneming kunt u schriftelijk een klaagschrift indienen bij de sector strafrecht van de rechtbank in de regio waar het voorwerp in beslag is genomen. U wordt op uw klaagschrift door de rechter gehoord. De officier van justitie die de desbetreffende zaak in behandeling heeft, wordt eveneens in de gelegenheid gesteld zijn besluit toe te lichten.

Zie verder artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering.