Aanpak corruptie

Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke aanpak van nationale en internationale corruptie. Corruptie doet afbreuk aan het vertrouwen van burgers en leidt tot maatschappelijke verontwaardiging. Door corruptie blijft misdaad bestaan en worden bedrijven, overheden en de samenleving benadeeld. Dit tast een eerlijke en efficiënte uitoefening van publieke taken en het functioneren van het economische systeem aan. In het bedrijfsleven verstoort corruptie het level playing field, noodzakelijk voor een goed functionerende economie, waardoor nieuwe toetreders geen kans maken en bonafide bedrijven uit een markt worden gedrukt. 

Met strafzaken laat het OM de samenleving en potentiële daders blijken dat corruptie niet wordt getolereerd. De zaken van het OM markeren dat normen worden gehandhaafd en dat misdaad niet mag lonen. Het OM bevordert samen met verschillende partners een integrale aanpak van corruptie met oog voor preventie, detectie en strafrechtelijke handhaving als optimum remedium.

Opsporingsdiensten

Belangrijke partners van het OM in deze aanpak zijn de FIOD en de Rijksrecherche. De FIOD is verantwoordelijk voor de opsporing van binnenlandse en buitenlandse niet-ambtelijke corruptie en voor de opsporing van buitenlandse ambtelijke corruptie. De Rijksrecherche is onder meer verantwoordelijk voor de aanpak van binnenlandse ambtelijke corruptie . Indien nodig (in verband met expertise) werken deze twee diensten met elkaar samen op de genoemde terreinen. 

Themateam corruptie

Binnen het OM is er een themateam corruptie dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de strafrechtelijke aanpak van corruptie. Daarnaast vervult het een aanjaagfunctie in de verdere professionalisering van de aanpak en in de ontwikkeling van kennis over het thema. Het themateam bestaat uit officieren van justitie, parketsecretarissen en beleidsadviseurs die zich toeleggen op corruptie(zaken). Daarnaast heeft het themateam een zogenaamde flexibele schil, bestaande uit officieren van justitie, parketsecretarissen en afpakspecialisten (zoals civiel juridisch adviseurs, internationaal adviseurs en forensisch accountants).

Het themateam vervult namens het OM de loketfunctie voor de (nationale en internationale) netwerkpartners en draagt, binnen bestaande kaders en structuren, zorg voor de verwerving en intake van zaken. Het themateam corruptie oefent namens het OM het gezag uit over de strafrechtelijke onderzoeken die door het Anti-Corruptie Centrum  van de FIOD worden uitgevoerd. Het themateam is geformeerd rond de Landelijke Coördinatoren Corruptiebestrijding.

Landelijke Coördinatoren Corruptiebestrijding

De Landelijke Coördinatoren Corruptiebestrijding van het Functioneel Parket vervullen een coördinerende rol bij de aanpak van binnenlandse en buitenlandse niet-ambtelijke corruptie en buitenlandse ambtelijke corruptie. Voor de aanpak van binnenlandse ambtelijke corruptie is deze coördinerende rol belegd bij de Landelijk officier van justitie Rijksrecherche van het Landelijk Parket. Deze landelijke coördinatoren bewaken gezamenlijk dat de opsporing en vervolging van corruptiesignalen en de ontwikkelingen of (gewenste) aanpassing van wetgeving en relevant beleid op elkaar afgestemd zijn. 

Specialistische kennis

De landelijke coördinatoren hebben specialistische deskundigheid op het terrein van de opsporing en vervolging van corruptiezaken, dragen er zorg voor dat deze specialistische kennis ook voor andere leden van het OM toegankelijk is en verlenen het (lokale) OM gevraagd en ongevraagd bijstand bij de opsporing en vervolging van corruptiezaken. De landelijke coördinatoren van het FP hebben een coördinerende rol bij de aanpak van door Nederlandse (recht)personen in het buitenland gepleegde (ambtelijke) corruptie en de aanpak van niet-ambtelijke corruptie. De landelijke coördinatoren zijn verder verantwoordelijk voor projectvoorbereiding, screening van signalen en onderzoek naar criminaliteitsbeelden omtrent corruptie. 

Anti-Corruptie Centrum (FIOD)

Het Anti-Corruptie Centrum (ACC) is belast met de opsporing van buitenlandse ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. Het ACC is ingericht naar aanleiding van de geïntensiveerde (inter)nationale aandacht voor corruptiebestrijding. Het ACC is een onderdeel van de FIOD en werkt nauw samen met andere organisaties zoals de FIU, Rijksrecherche en het Functioneel Parket. 

Signalen

Signalen van mogelijke buitenlandse ambtelijke corruptie worden door het ACC gecoördineerd. Als een signaal kansrijk lijkt, wordt het veredeld en wordt er een kort memo opgesteld. Het signaal wordt aan de hand van dit memo in het maandelijks signalenoverleg met de informatieofficier corruptie en witwassen besproken. In het signalenoverleg wordt een beslissing genomen of het signaal verder opgewerkt wordt. De prioritering van de op te werken signalen gebeurt in overleg met de Landelijke Coördinatoren Corruptiebestrijding. Na opwerking van een corruptiesignaal tot een preweegdocument, wordt dit aan de Weegploeg Corruptie voorgelegd. De Weegploeg Corruptie vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Namens het OM nemen de Landelijke Coördinatoren Corruptiebestrijding zitting in de Weegploeg Corruptie.

Opportuniteit

De factoren die een rol spelen bij de opportuniteit van de vervolging in buitenlandse corruptiezaken kunt u lezen in de aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie.