Ik ben verdachte in een strafzaak. Moet ik een Wob-verzoek doen om informatie te ontvangen?

Nee. Het is in een dergelijk geval niet verstandig om uw informatieverzoek op de Wob te baseren. U moet er namelijk rekening mee houden dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet). Als u verdacht wordt van een strafbaar feit heeft u in beginsel recht om kennis te nemen van de op de zaak betrekking hebbende stukken. Welke stukken u wanneer in mag zien is geregeld in het Wetboek van Strafvordering. U kunt inzage verkrijgen door een brief te schrijven aan de officier van justitie bij het parket dat uw zaak behandelt. Als u een advocaat heeft, kan hij de officier van justitie vragen om de stukken. De stukken zijn dan niet voor een ieder openbaar.