Kan een document ook alleen aan mij openbaar gemaakt worden?

Nee. Daarbij is goed om te weten dat openbaarmaking in de zin van de Wob, openbaarmaking voor altijd en voor eenieder betekent. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid gemaakt worden naar gelang de persoon of de oogmerken van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden betrokken het algemene of publieke belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker. Wanneer deze belangenafweging leidt tot het oordeel dat de gevraagde informatie geheel of gedeeltelijk verstrekt moet worden, betekent dit dat niet alleen de verzoeker, maar iedereen die dat wenst van deze informatie kennis kan nemen. Daarom publiceert het Openbaar Ministerie openbaar gemaakte documenten binnen vijf werkdagen na verzending van het besluit op om.nl. Vaak heeft u op basis van andere wetten recht op informatie over uzelf. Neem daarvoor contact op met het parket waar de informatie berust.