Kan een Wob-verzoek worden afgewezen?

Overheidsinformatie is in beginsel openbaar, maar er zijn uitzonderingen.

De Wob is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Als u verzoekt om openbaarmaking van informatie die al openbaar is, zal het Wob-verzoek om die reden worden afgewezen en wordt u verwezen naar de plaats waar de informatie openbaar is gemaakt. Als de informatie niet eenvoudig te vinden is, kan het Openbaar Ministerie u een afschrift sturen van de openbaar gemaakte informatie.

Daarnaast zijn in de Wob redenen gegeven waarom een verzoek om openbaarmaking geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd. Een reden kan zijn dat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden of dat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de overheid altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen, bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Verder kunnen bijzondere regels voor de openbaarmaking van informatie gelden. Een voorbeeld hiervan is dat de rechter exclusief bevoegd is te oordelen over de openbaarmaking van een strafdossier tijdens en na de behandeling op zitting. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u daartegen bezwaar maken. In het besluit dat u van het Openbaar Ministerie krijgt, staat waar u dit bezwaar kunt indienen.