Informatievoorziening OM (IVOM)

Het OM moet in staat zijn om zich doorlopend aan te passen aan de steeds sneller veranderende wereld om haar maatschappelijke rol goed te kunnen blijven vervullen. Het onderdeel Informatievoorziening Openbaar Ministerie (IVOM) ondersteunt de OM-collega’s daarbij op het gebied van ICT en informatievoorziening met zo’n 200 IVOM-medewerkers.

IVOM is begin 2022 opgericht als zelfstandig OM-onderdeel en versterkt, vernieuwt en professionaliseert de dienstverlening op het gebied van informatievoorziening (IV) binnen het OM en met ketenpartners zoals de Rechtspraak en de Politie. Dit doet zij aan de hand van drie strategische pijlers: continuïteit, professionalisering en vernieuwing.

Continuïteit heeft tot doel om het bestaande ICT-landschap te stabiliseren en optimaliseren. Dit wordt voornamelijk opgepakt door de renovatie en actualisatie van ICT-componenten. De professionalisering is gestart met het samenvoegen van alle ICT en IV-activiteiten in het nieuwe OM-onderdeel IVOM, nu zijn alle pijlen gericht op een verdere doorontwikkeling en professionalisering van IVOM. De vernieuwing bestaat uit verdergaande digitalisering en informatievoorziening. Het nieuwe systeem, gebaseerd op uniforme processen én het nieuwe Wetboek voor Strafvordering, wordt de komende jaren gerealiseerd binnen het programma Emma. De opdracht van dit programma is tweeledig: de modernisering van het werk bevorderen en het inrichten van een nieuw zaaksysteem voor alle strafzaken.

Stap voor stap bouwt IVOM zo verder aan een toekomstbestendige, betrouwbare en veilige ICT en informatievoorziening.

Binnen IVOM zorgen de kernwaarden samenwerken, verbinden en eigenaarschap voor een uitdagende en professionele omgeving waar IVOM-collega’s met plezier werken.