Privacy statement

Uw privacy is voor het Openbaar Ministerie van groot belang. Op deze pagina vindt u informatie over hoe het Openbaar Ministerie omgaat met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of uw e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en het OM

Het OM verwerkt persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van het OM of het nakomen van een andere wettelijke verplichting. De taak van het OM ligt vast in artikel 124 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Daarin staat dat het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken. De wettelijke verplichting die het OM heeft in het kader van het gebruik van het Digitaal Loket Verkeer vloeit voort uit hoofdstuk V van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften en vormt de grondslag voor de gegevensverwerking. OM verwerkt de persoonsgegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

De verwerking middels het Digitaal Loket Verkeer betreft het via de elektronische weg indienen van een beroepsschrift van de burger of een gemachtigde namens de burger en het ontvangen van die beroepsschriften door het OM.

Waarom verwerkt het OM opsporingsgegevens?
Voor de opsporing en vervolging van strafbare zaken verwerkt het OM persoonsgegevens van burgers als verdachten, getuigen, slachtoffers, veroordeelden, vrijgesprokenen en andere betrokkenen.
In verband met strafzaken verwerkt het OM strafvorderlijke gegevens, tenuitvoerleggingsgegevens, justitiële gegevens, gerechtelijke strafgegevens en rapporten in persoonsdossiers. De verwerking van strafvorderlijke gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, en persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging vindt slechts plaats in aanvulling op de verwerking van andere strafvorderlijke gegevens en voor zover dit voor het doel van de verwerking onvermijdelijk is. Bijvoorbeeld als er in een strafzaak sprake is van discriminatie op basis van iemands afkomst of seksuele geaardheid.

Hoe komt het OM aan persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die het OM verwerkt, zijn afkomstig van ketenpartners, zoals de politie, de rechter-commissaris, rechtbanken, bijzondere opsporingsdiensten, buitengewoon opsporingsambtenaren, Centraal Justitieel Incassobureau, de reclassering, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, Dienst Justitiële Inrichtingen, deskundigen, etc. Daarnaast kan het OM gebruik maken van informatie die betrokkenen zelf hebben aangeleverd (bijvoorbeeld tijdens verhoren of in correspondentie) of van informatie uit openbare bronnen.

Hoe legt het OM persoonsgegevens vast?
Het OM legt persoonsgegevens vast in zowel papieren als digitale dossiers. Daarnaast gebruikt het OM digitale loketten om de informatie-uitwisseling met slachtoffers en advocaten te verbeteren.

Met wie deelt het OM persoonsgegevens?
Om de wettelijke taken goed uit te kunnen voeren, deelt het OM persoonsgegevens met andere organisaties, zoals ketenpartners (bijvoorbeeld de politie, de rechtbank, de reclassering, etc.) en andere (Europese) opsporingsinstanties. Dit doet het OM alleen als dat volgens de wet mag. Soms is het OM hier wettelijk toe verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanleveren van de gegevens aan de Justitiële Informatiedienst ten behoeve van de justitiële documentatie, het zogenoemde strafblad.

Hoe bewaart het OM persoonsgegevens?
Voor het bewaren van persoonsgegevens door het OM zijn wettelijk bepaalde bewaartermijnen van toepassing. Deze staan beschreven in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Wetboek van strafvordering en de Archiefwet.

Het OM zorgt er voor dat uw persoonsgegevens passend zijn beveiligd. Voor de informatiebeveiliging van het OM is rijksbrede wet- en regelgeving van toepassing, zoals het 'Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst' (VIR) en het 'Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie' (VIRBI). De daaruit voortvloeiende minimale eisen van beveiliging staan in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.