Veel gestelde vragen

Ik ben verdachte in een strafzaak en wil graag het strafdossier inzien, kan dat?
Iedere verdachte heeft recht op kennisneming van het strafdossier. Het recht op kennisneming van het strafdossier valt niet onder de privacywetgeving, maar onder de bepalingen uit het Wetboek van strafvordering en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Ik wil persoonsgegevens inzien over iemand anders, kan dat?
Nee. U kunt op basis van de geldende privacy wetgeving alleen een verzoek tot inzage doen met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens.

Wanneer verstrekt het OM geen informatie?
Het OM kan volgens de wet een verzoek tot inzage, wijziging of vernietiging weigeren. Dit kan in de volgende gevallen:

  • Ter bescherming van de openbare veiligheid of nationale veiligheid
  • Om de rechten en vrijheden van andere mensen te beschermen
  • Als een verzoek nadelige gevolgen kan hebben voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen
  • Als een verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures belemmert.
  • Bij ongegronde of buitensporige verzoeken

Ik ben het niet eens met de reactie van het OM op mijn verzoek tot inzage, wijziging of vernietiging van mijn persoonsgegevens. Hoe nu verder?
Als u het niet eens bent met de reactie van het OM op uw verzoek, kunt u schriftelijk bezwaar instellen tegen de beslissing van het OM. Vermeld in uw brief minimaal:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • De datum en (indien mogelijk) het kenmerk van de beslissing van het OM waar u het niet mee eens bent
  • De reden waarom u het niet eens bent met de beslissing van het OM.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het College van procureurs-generaal via onderstaande contactgegevens:

Openbaar Ministerie,
T.a.v. Afdeling BJZ
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met hoe het OM uw persoonsgegevens verwerkt?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop het OM omgaat met uw persoonsgegevens of uw verzoek of verzet afhandelt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie over hoe u dit doet, vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.