Uw rechten

In beginsel heeft u recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te vernietigen. Het OM kan een verzoek weigeren, bijvoorbeeld ter bescherming van de rechten en vrijheden van andere mensen of als inwilliging van het verzoek nadelige gevolgen kan hebben voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten.

Wie kan een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens indienen?

Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan ingediend worden door:

  • Uzelf
  • Uw wettelijke vertegenwoordiger, als u jonger bent dan 16 jaar
  • Uw curator, als u onder curatele bent gesteld

Bij strafzaken kunt u uw advocaat een bijzondere volmacht geven, zodat uw advocaat namens u een verzoek kan indienen. Rechtspersonen kunnen een verzoek indienen via een vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen door een schriftelijk verzoek naar het voor uw verzoek relevante parket te sturen. Contactgegevens

Vermeld in uw verzoek minimaal:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Welke gegevens u wilt inzien en/of welke gegevens u gewijzigd of vernietigd wenst te zien.

Voordat aan uw verzoek kan worden voldaan moet het OM uw identiteit vast kunnen stellen. Als uw identiteit niet kan worden vastgesteld aan de hand van eventuele gegevens die bij het OM bekend zijn, kan het zijn, dat wij u vragen om een kopie van een identiteitsbewijs aan ons toe te sturen.

Wij adviseren u in dat geval het BSN en de foto af te plakken, waarbij u eventueel ook gebruik kunt maken van de gratis app van de Rijksoverheid die via onderstaande hyperlink gratis is te downloaden;

Binnen welke termijn krijgt u een reactie?

U krijgt binnen 4-6 weken antwoord op uw vraag.
In sommige gevallen kan het OM deze termijn verlengen. Hierover krijgt u dan wel tijdig bericht.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop het OM omgaat met uw persoonsgegevens of uw verzoek of verzet afhandelt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie over hoe u dit doet, vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.