Overige taken van het OM

Het OM verricht ook civiel-rechterlijke en bestuursrechtelijke taken. Bijvoorbeeld op het terrein van aanvragen voor faillissementen en verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of in sommige gevallen de Wet forensische zorg (Wfz), etc. In het geval van een verdachte met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische stoornis volgt de voorbereiding van een rechterlijke machtiging op grond van de Wet zorg en dwang.

Het OM verwerkt persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van het OM of het nakomen van een andere wettelijke verplichting. Het OM verwerkt de persoonsgegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. Het OM verwerkt ze, voor zover het, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging vindt slechts plaats in aanvulling op de verwerking van andere persoonsgegevens en voor zover dit voor het doel van de verwerking onvermijdelijk is.