Verwerking van uw persoonsgegevens bij beroep tegen een verkeersboete (Mulderzaken)

Hoe komt het OM aan uw persoonsgegevens wanneer u in beroep gaat tegen een verkeersboete?
De persoonsgegevens die het OM verwerkt, zijn afkomstig van de opsporingsinstantie (bijvoorbeeld de politie of RDW) of van een andere ketenpartner (bijvoorbeeld een rechtbank). Daarnaast kan het OM gebruik maken van informatie die door betrokkenen zelf is aangeleverd tijdens de beroepsprocedure.

Hoe verwerkt het OM uw persoonsgegevens wanneer u in beroep gaat tegen een verkeersboete?
Het OM legt persoonsgegevens in het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Wahv) vast in zowel papieren als digitale dossiers. Daarnaast gebruikt het OM een digitaal loket waar u online administratief beroep kan indienen tegen boetes.

Met wie deelt het OM uw persoonsgegevens wanneer u in beroep gaat tegen een verkeersboete?
Voor de uitvoering van onze wettelijke taken deelt het OM persoonsgegevens met andere organisaties, zoals het CJIB. Dit doet het OM alleen als dat volgens de wet mag. Soms is het OM hier wettelijk toe verplicht.

Hoe lang bewaart het OM uw persoonsgegevens wanneer u in beroep gaat tegen een verkeersboete?
Het OM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor het bewaren van persoonsgegevens door het OM zijn wettelijk bepaalde bewaartermijnen van toepassing. Deze staan onder andere beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Archiefwet.