Verwerking van uw persoonsgegevens bij beroep tegen een verkeersboete (Mulderzaken)

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is informatie die direct herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of uw e-mailadres.

Welke persoonsgegevens worden er in het beroepsschrift verwerkt?
In het beroepsschrift kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voorletters, voornamen, achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland
  • Adres, postcode, plaats, land
  • CJIB-nummer (nummer van de beschikking)
  • KVK-nummer
  • Rijbewijsnummer
  • Kenteken
  • BSN
  • Al datgene wat uzelf vermeldt in uw beroepsschrift.  

Waarom verwerkt het OM persoonsgegevens?
Het doel voor de verwerking is om het ingestelde beroep in behandeling te kunnen nemen en u als burger te faciliteren om dit beroep goed en volledig in te stellen.

Wat wordt verstaan onder verwerken?
Verwerken is een verzamelnaam voor alles wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan. Dit is niet alleen het verzamelen van uw persoonsgegevens, maar ook het vastleggen, ordenen, opslaan, raadplegen en verwijderen van de gegevens.

Hoe gaat dat bij het gebruik van Digitaal Loket Verkeer?
U logt met DigiD in bij het Digitaal Loket Verkeer en dient in deze applicatie een beroep in bij het OM tegen de boete. Om dit beroep mogelijk te maken, levert het CJIB informatie aan die betrekking heeft op de boete. Vervolgens kan u de informatie aanvullen. De gegevens die worden ingevoerd worden, na voltooien van het beroep, doorgestuurd naar het OM. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens.

Hoe komt het OM aan uw persoonsgegevens wanneer u in beroep gaat tegen een verkeersboete?
De persoonsgegevens die het OM verwerkt, zijn afkomstig van de indiener van het beroep via het Digitaal Loket Verkeer. Hiervoor worden er gegevens opgehaald bij het CJIB, welke betrekking hebben op de beschikking waartegen beroep wordt ingesteld.

Hoe verwerkt het OM uw persoonsgegevens wanneer u in beroep gaat tegen een verkeersboete?
Het OM legt persoonsgegevens in het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Wahv) vast in zowel papieren als digitale dossiers. Daarnaast gebruikt het OM een digitaal loket waar u online administratief beroep kan indienen tegen boetes.

Met wie deelt het OM uw persoonsgegevens wanneer u in beroep gaat tegen een verkeersboete?
Voor de uitvoering van onze wettelijke taken deelt het OM persoonsgegevens met andere organisaties, zoals het CJIB. Dit doet het OM alleen als dat volgens de wet mag. Soms is het OM hier wettelijk toe verplicht.

Hoe lang bewaart het OM uw persoonsgegevens wanneer u in beroep gaat tegen een verkeersboete?
Voor het bewaren van persoonsgegevens door het OM zijn en beveiligingseisen en wettelijk bepaalde bewaartermijnen van toepassing.

Het OM zorgt er voor dat uw persoonsgegevens passend zijn beveiligd. Voor de informatiebeveiliging van het OM is rijksbrede wet- en regelgeving van toepassing. Het OM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor het bewaren van persoonsgegevens door het OM zijn wettelijk bepaalde bewaartermijnen van toepassing. Deze staan onder andere beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Archiefwet.

Voor tussentijds opgeslagen beroepen is de bewaartermijn 7 weken. De beroepstermijn bij de Officier van Justitie is 6 weken. In sommige gevallen kan dit bijna 7 weken zijn. Daarom bewaart het Digitaal Loket Verkeer het beroep in concept voor deze periode, indien de betrokkene nog verder wil gaan met het indienen van het beroep.

Voor ingediende beroepen is de bewaartermijn zes maanden. Dit is gebaseerd op de termijn waarbinnen het OM het beroep moet afhandelen (16 wk+ evt verlenging 10 wk). Zes weken na deze beslissing kan er opnieuw in beroep gegaan worden. Als men opnieuw in beroep gaat (digitaal bij kantonrechter), gaat opnieuw de zes maanden termijn weer lopen, zodat de informatie beschikbaar is bij het beroep.