Organogram

Vergroot afbeelding

College van procureurs-generaal

De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Het College bestaat uit drie tot vijf leden.

Arrondissementsparketten

Op de tien Arrondissementsparketten werken officieren van justitie en ondersteunend personeel onder leiding van een hoofdofficier van justitie. Jaarlijks worden daar enkele honderdduizenden strafzaken behandeld. De arrondissementen zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie en zijn gevestigd in dezelfde steden als de rechtbanken.

Ressortsparket

Als een veroordeelde en/of een officier van justitie het niet eens is met het vonnis van de rechtbank, kan hij in hoger beroep gaan. De belangrijkste taak van het Ressortsparket is het behandelen van strafzaken in hoger beroep. Uiteindelijk doet het gerechtshof een nieuwe uitspraak in de vorm van een arrest. Het Ressortsparket heeft daarnaast nog enkele andere taken – zie hieronder. Het Ressortsparket is een landelijke organisatie met vier vestigingen: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en 's-Hertogenbosch.

Landelijk Parket (LP)

Het Landelijk Parket bestrijdt (inter)nationaal georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Denk aan mensenhandel, terrorisme, drugshandel, witwassen van misdaadgeld, internationale (oorlogs)misdrijven, kinderporno en kindersekstoerisme en cybercrime. Deze ernstige, vaak onzichtbare, vormen van criminaliteit zijn ontwrichtend voor onze samenleving.

Functioneel Parket (FP)

Het Functioneel Parket bestrijdt complexe fraude en milieucriminaliteit en wikkelt complexe ontnemingszaken af. Bij het uitvoeren van deze taken is het Functioneel Parket verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in strafzaken waarin een bijzondere opsporingsdienst het opsporingsonderzoek doet.

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie(Parket CVOM) beoordeelt alle beroepen tegen verkeersboetes (Mulderbeschikkingen). De meeste rijbewijzen die door de politie zijn ingevorderd worden door het Parket CVOM beoordeeld. Meestal is dat voor alcohol of veel te hard rijden.

Parket Generaal

Het College van procureurs-generaal vormt het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het voert zijn taak op een zodanige wijze uit dat de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde optimaal is gewaarborgd. Daartoe wordt het College bijgestaan door een ambtelijke staf: het Parket-Generaal en de concerndirecteuren.

Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie (WBOM)

Het Wetenschappelijk Bureau van het OM (WBOM) is het centrum voor de ontwikkeling en verspreiding van juridisch-inhoudelijke kennis binnen het OM. Daarnaast is het WBOM verantwoordelijk voor de voorbereiding van de adviezen die het College aan het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft met betrekking tot vernieuwingen en aanpassingen in de wet- en regelgeving.

Informatievoorziening OM (IVOM)

IVOM richt zich op de ondersteuning van het OM op het gebied van ICT en informatievoorziening.

Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM)

DVOM verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen (arrondissements- en ressortsparketten en landelijke OM-onderdelen) en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche waakt over de integriteit van de Nederlandse overheid. De Rijksrecherche levert nationaal en internationaal een bijdrage aan het waarborgen van een betrouwbare overheid. Zij verricht onpartijdig en met distantie onderzoek naar (vermeend) strafbaar gedrag van -in het bijzonder- overheidsfunctionarissen.