Aangifte Baudet tegen minister leidt niet tot vervolging

Het Openbaar Ministerie gaat minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren niet vervolgen voor smaad en laster. Volgens het OM zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Tegen haar werd aangifte gedaan door Tweede Kamerlid Baudet vanwege uitlatingen die ze heeft gedaan tijdens een lezing in Nijmegen.

Smaad en laster zijn bijzondere vormen van belediging. Bij smaad wordt de naam en reputatie van iemand opzettelijk aangetast door die persoon van bepaalde feiten te beschuldigen, zoals een misdrijf of een ernstige overtreding. Volgens de Hoge Raad moet het hierbij gaan om een ‘duidelijk omschreven gedraging’. Bij laster moet degene die de uitlatingen doet weten dat de feiten onwaar zijn.

Suggestie

In haar bijdrage aan de Ien Dales lezing op 2 februari 2018 in Nijmegen heeft Ollongren een aantal uitlatingen gedaan, waartegen Baudet aangifte heeft gedaan. Tijdens haar lezing stelde Ollongren dat “rassenvermenging al voorbij kwam uit de mond van Forumleden”. Uit haar daaropvolgende woorden “de afgelopen weken ging Baudet verder” leidde Baudet een bepaalde suggestie over hem af. Deze al dan niet bestaande suggestie levert echter geen duidelijk omschreven gedraging en daarmee geen smaad of laster op.

Afstand

Ollongren vervolgde  met de zinsnede dat Baudet heeft gezegd geen afstand te willen nemen van uitspraken van zijn partijgenoten  dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen en dat Baudet daarmee openlijke discriminatie op basis van ras door partijgenoten onweersproken laat.

Publiek debat

Het OM is van oordeel dat deze mededeling niet zondermeer een bepaald feit oplevert zoals bedoeld bij smaad. Zou worden aangenomen dat  de uitlatingen wel een bepaald feit oplevert, dan neemt de context waarbinnen de uitlatingen zijn gedaan, het publieke debat, het smadelijk karakter weg.

Klacht

Het OM komt tot de conclusie dat Ollongren zich niet schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Aangever Baudet is door het OM op de hoogte gesteld van de beslissing haar niet te vervolgen. Hij kan hiertegen bij het Gerechtshof in Amsterdam een klacht indienen.