Informatie verbod Caloh Wagoh

OMG’s worden in verband gebracht met intimidatie, afpersing, geweld, drugshandel en vuurwapenbezit. Het verbieden van motorbendes is een element uit een totaal van instrumenten dat behoort bij een integrale aanpak van OMG’s. Het verbieden van motorbendes lost de problemen van criminaliteit, ondermijning, intimidatie en overlast die zij veroorzaken niet helemaal op. Een verbod kan daarentegen wel barrieres opwerpen, zoals het niet meer in het openbaar en in clubkleding mogen optreden en het sluiten van clubhuizen.

Het verzoekschrift

Het OM heeft het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. In Mijdrecht is de motorclub opgericht en vergadert de Junta Nacional, het centrale bestuur van Caloh Wagoh. Het OM is deze civiele procedure gestart op grond van Artikel 20 Burgerlijk Wetboek Boek 2.

Artikel 2. 20 lid 1. Burgerlijk Wetboek. Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie verboden verklaard en ontbonden.

Betekenis van 'de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde’

Om te spreken van een werkzaamheid die in strijd is met de openbare orde moet sprake zijn van een structurele situatie en cultuur van het begaan van met de openbare orde strijdige handelingen. Dat kunnen strafbare feiten zijn, maar het openbaar ministerie hoeft niet te bewijzen dat de Caloh Wagoh MC een criminele motorbende is. De Vereniging Martijn is bijvoorbeeld verboden zonder ooit als criminele organisatie te zijn aangemerkt.

Strafrecht én civielrecht

Alleen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden tegen individueel leden van een motorbende volstaat niet. Daarbij komt dat de Bandidos MC structureel de opsporing en vervolging van strafbare feiten frustreert door zijn leden een zwijgplicht op te leggen, medewerking met politie en justitie te bestraffen en getuigen en overheidsdienaren te intimideren. Een minder vergaand alternatief dan een algeheel verbod is niet voorhanden.

Integrale aanpak van de OMG’s 

De aanpak richt zich op onder meer handhaving ten aanzien van clubhuizen, doorbreken van verwevenheid van OMG’s in de horeca, de aanpak van windhappers en het tegengaan van outlawbikers in overheidsdienst.

Geweldadig imago

Criminele motorclubs cultiveren volgens het OM een gewelddadig imago, faciliteren structureel criminaliteit en creëren een subcultuur van wetteloosheid. Daarbinnen wordt ook het plegen van geweld gestimuleerd en gefaciliteerd. Leden en bestuursleden van OMG’s, zoals Caloh Wagoh, plegen op grote schaal gewelddadige en andere ernstige strafbare feiten, zoals handel in verdovende middelen, wapenbezit, intimidatie en afpersing. De clubs leggen hun leden een zwijgplicht op en intimideren getuigen en overheidsdienaren. Leden van OMG’s worden ook zelf regelmatig slachtoffer van geweld of afpersing door hun clubgenoten, vooral als zij (vrijwillig of gedwongen) de club verlaten.

Zwijgplicht

De club frustreert structureel de opsporing en vervolging van strafbare feiten door zijn leden een zwijgplicht op te leggen. Mede door deze zwijgplicht creëert de club een omgeving die het plegen van strafbare feiten vergemakkelijkt en ervoor zorgt dat informatie over strafbare feiten de club niet verlaat.

Niet openbaar

Het verzoekschrift is niet openbaar, maar zal wel in het openbaar worden behandeld door de rechtbank.