Info dagvaarding

Op de achterkant van de dagvaarding vindt u onderstaande informatie. De toepasselijke wetsartikelen kunt u online raadplegen, zie Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering

1. Aanwezigheid op zitting

Als u ten tijde van het feit dat u ten laste is gelegd jonger was dan 18 jaar dan bent u verplicht om op de zitting te verschijnen (art. 495a wetboek van strafvordering). In alle andere gevallen bent u niet verplicht te verschijnen. Als de rechter het absoluut nodig acht dat u aanwezig bent bij de zitting, kan hij u daartoe verplichten. Komt u niet dan kan de rechter u uiteindelijk onder dwang laten ophalen door de politie (art. 278 wetboek van Strafvordering).

U kunt zich tijdens de terechtzitting laten verdedigen door een advocaat (art. 279 Wetboek van strafvordering). Een mondelinge machtiging is daarvoor voldoende. Bij zittingen van de kantonrechter en/of de economische politierechter kunt u zich ook laten vertegenwoordigen door iemand die geen advocaat is, tenzij het feit dat u ten laste is gelegd een misdrijf betreft. Die persoon moet wel beschikken over een bijzondere schriftelijke volmacht. Verschijnt uw vertegenwoordiger of gemachtigd advocaat op de zitting en u niet, dan wordt er bij de verdere behandeling van de zaak van uitgegaan dat u wel persoonlijk aanwezig was.

2. Bijstand van een advocaat

U heeft recht op rechtsbijstand (art. 40 ev. Wetboek van strafvordering). Als u nog geen advocaat hebt, kunt u om toevoeging van een advocaat vragen bij het Juridisch Loket (telefoonnummer 0900-8020). Als u gedetineerd bent, wordt u een advocaat toegewezen.

3. Voorkoming strafvervolging

Staat op het feit dat u ten laste is gelegd geen andere hoofdstraf dan een geldboete, dan kunt u de officier van justitie alsnog vragen een transactievoorstel te doen. Dat betekent dat de officier van justitie voorwaarden stelt, waaraan u moet voldoen om strafvervolging te voorkomen. Deze mag uw verzoek niet weigeren als u bereid bent het maximum van de geldboete binnen de gestelde termijn te betalen en u ook aan de andere te stellen voorwaarden wilt voldoen (art. 74a Wetboek van strafrecht). Voldoet u tijdig aan het transactievoorstel,dan vervalt deze dagvaarding en wordt de zaak niet op de terechtzitting behandeld.

Het is mogelijk dat de officier van justitie u vóór de zittingsdatum een transactievoorstel heeft aangeboden (art. 74 Wetboek van strafrecht). U bent niet verplicht hierop in te gaan. In dat geval blijft de dagvaarding wel van kracht.

4. Bezwaar

Wilt u een bezwaarschrift tegen deze dagvaarding indienen dan moet u dit doen binnen acht dagen na dagtekening van deze dagvaarding en vóór het begin van de terechtzitting (art. 262 wetboek van Strafvordering). Een bezwaarschrift is niet mogelijk indien u gedagvaard bent voor de kantonrechter (art. 398 wetboek van Strafvordering).

Als u een bezwaarschrift wilt indienen dan is het van belang dat u aangeeft waarom u het niet eens bent met deze dagvaarding. Uw bezwaarschrift moet u zelf inleveren bij de griffie van de rechtbank. Uw advocaat of iemand die u bij bijzondere volmacht schriftelijk hebt gemachtigd, mag dat ook doen. U kunt geen bezwaarschrift indienen als u al een kennisgeving van verdere vervolging voor hetzelfde feit hebt ontvangen.

5. Verzoek om uitstel zitting (art. 278 of 398 wetboek van Strafvordering)

U kunt de rechter om uitstel vragen van de behandeling van uw zaak omdat u zich bijvoorbeeld niet voldoende kunt voorbereiden of omdat u onmogelijk aanwezig kunt zijn vanwege ziekte of een geplande vakantie. Vraag het uitstel van de behandeling van uw zaak zo snel mogelijk aan, nadat u de dagvaarding heeft ontvangen. U moet dit schriftelijk doen en uw naam, de zittingsdatum en het parketnummer vermelden in uw brief en aangeven waarom u uitstel wilt. Als u beschikt over een bewijs van boeking van een reis of een doktersattest, voegt u dit dan bij. Stuur uw verzoek naar de griffie van de rechtbank. Wilt u hierover meer informatie wendt u zich dan tot de griffie van de rechtbank (zie voorzijde voor adres of raadpleeg http://www.rechtspraak.nl/). 
De rechter is niet verplicht om de zitting uit te stellen. U moet zelf vóór de zittingsdatum informeren of u ook uitstel hebt gekregen.

6. Kennisneming processtukken

U heeft recht op inzage en afschrift van de processtukken. Als u van dit recht gebruik wilt maken kunt u de griffie van de rechtbank bellen voor nadere informatie (art. 33 en 34 Wetboek van strafvordering).

7. Getuigen en deskundigen

De officier van justitie kan getuigen en deskundigen oproepen om op de zitting te verschijnen. Zijn er getuigen en deskundigen opgeroepen dan staat dit op de dagvaarding. U kunt ook zelf getuigen en deskundigen meebrengen naar de zitting. Het wordt op prijs gesteld als u dit vooraf meldt bij de officier van justitie. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt ook aan de officier van justitie vragen om voor u getuigen en deskundigen op te roepen. Tenminste tien dagen voor de terechtzitting richt u deze vraag schriftelijk aan de officier van justitie. Als de dagvaarding later dan veertien dagen voor de terechtzitting aan u is verstuurd dan bent u verplicht binnen vier dagen na de dagtekening, maar uiterlijk tot drie dagen voor de terechtzitting de officier van justitie te vragen getuigen en/of deskundigen op te roepen. Deze getuigen en/of deskundigen omschrijft u door de naam, beroep, woon- of verblijfplaats van de gewenste personen te vermelden. De officier van justitie is niet verplicht de door u gevraagde getuigen en deskundigen op te roepen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie dan kunt u dit op de terechtzitting aan de rechter kenbaar maken (art. 263 Wetboek van strafvordering).

8. Informatie over de uitspraak

Als deze dagvaarding persoonlijk aan u is uitgereikt of als u zelf, uw gemachtigde advocaat of uw vertegenwoordiger aanwezig is geweest bij de (nadere) terechtzitting, is de uitspraak van de rechter na 14 dagen onherroepelijk en ontvangt u hiervan geen bericht. Dit is ook het geval als zich een omstandigheid heeft voorgedaan waardoor u tevoren kon weten wat de dag van de terechtzitting was (art. 408 Wetboek van strafvordering). Voor informatie over de uitspraak kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank of met uw advocaat. Heeft u een aanhoudingsverzoek gedaan dan moet u zelf informeren of dit ook daadwerkelijk is gehonoreerd.

9. Beroepsmogelijkheden

Bent u het oneens met de beslissing van de rechter dan kunt u binnen veertien dagen in hoger beroep (ook wel genaamd in appel) gaan. (art. 404 Wetboek van strafvordering). Dat kan:

  • door zelf naar de griffie van het gerecht te gaan en daar een formulier in te vullen dat u zelf ondertekent; of
  • door uw advocaat mondeling of schriftelijk te machtigen; of
  • door een vertegenwoordiger schriftelijk te machtigen; of
  • door een brief te sturen naar de griffier van het gerecht. Let op: in die brief moet u duidelijk aangeven dat u de griffier volmacht geeft om namens u in hoger beroep te gaan en dat u de griffier machtigt om - namens u - de oproeping voor de hoger beroepszitting in ontvangst te nemen. De griffier stuurt die oproeping dan vervolgens naar het door u opgegeven adres.

Niet altijd wordt uw hoger beroep opnieuw behandeld! (art. 410a Wetboek van strafvordering).

Als u tot geen andere straf of maatregel dan een (of meer) geldboete(s) met een (gezamenlijk) maximum van € 500 bent veroordeeld wegens een of meer overtredingen en/of een of meer misdrijven waarop niet meer dan vier jaar gevangenisstraf is gesteld, dan kan het zijn dat de Voorzitter van het Gerechtshof besluit uw zaak niet opnieuw te laten behandelen door de hogere rechter.

Het is daarom belangrijk dat u in een brief (appelschriftuur) aan die Voorzitter duidelijk aangeeft waarom u uw zaak aan een hogere rechter wilt voorleggen. Deze brief moet binnen 14 dagen nadat u hoger beroep heeft ingesteld, zijn ontvangen op de griffie.

U ontvangt bericht of uw hoger beroep al dan niet wordt behandeld. Indien de zaak wordt behandeld, ontvangt u een dagvaarding voor een zitting bij het Gerechtshof. In het geval dat uw hoger beroep buiten behandeling wordt gelaten, wordt het vonnis (waarvoor u in beroep was gegaan) onherroepelijk. U heeft dan geen beroepsmogelijkheden (rechtsmiddelen) meer en u ontvangt binnen enkele weken een acceptgiro om de boete te betalen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de griffie van het gerecht. De contactgegevens staan op uw dagvaarding.

10. Opname persoonsgegevens in de Strafrechtketen database

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het arrondissementsparket. Het adres staat op de voorzijde van deze dagvaarding.