Wetenschappelijk onderzoek

Wanneer u gegevens van het Openbaar Ministerie of de politie wilt gebruiken voor beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek of statistiek, dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het College van procureurs-generaal. Die toestemming is nodig om gebruik te kunnen maken van privacygevoelige informatie, zoals informatie uit strafdossiers of politiesystemen.

Toetsing

Het Openbaar Ministerie toetst uw aanvraag in ieder geval aan de volgende criteria:

  • het onderzoek moet een algemeen belang dienen
  • de gevraagde gegevens moeten noodzakelijk zijn voor het onderzoek
  • de persoonlijke levenssfeer van de betreffende personen mag niet onevenredig worden geschaad
  • de politie en het Openbaar Ministerie mogen niet onnodig belast worden

Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Een belangrijke voorwaarde is dat er bij de resultaten van het betreffende onderzoek in ieder geval geen persoonsgebonden informatie wordt prijsgegeven.

Gegevens

Graag ontvangt het Openbaar Ministerie bij uw verzoek de volgende gegevens:

  • de namen van de onderzoekers en de onderzoeksinstantie
  • een onderzoeksopzet / beschrijving van het beleidsdoel en –methode
  • een beschrijving van de gegevens van het Openbaar Ministerie of van de politie die u wenst te gaan gebruiken
  • de periode waarin het onderzoek zal plaatsvinden
  • indien mogelijk, het arrondissementsparket of de politie-eenheid waar u de gegevens wenst in te zien

In de meeste gevallen zal de onderzoeksopzet worden getoetst door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). U dient er rekening mee te houden dat de toestemmingsprocedure ongeveer zes weken kan duren.

Indienen verzoek

U kunt een verzoek om toestemming indienen via het volgende adres:

Parket-Generaal Openbaar Ministerie
t.a.v. Bestuurlijke en Juridische Zaken
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Parket-Generaal.