OM eist 150.000 euro boete voor onzorgvuldig gebruik van staalslakken

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag in de rechtbank Rotterdam een boete van 150.000 euro waarvan 50.000 euro voorwaardelijk tegen een bedrijf uit Zuid-Holland. Het OM verdenkt het bedrijf van strafbaar handelen wat betreft de toepassing van staalslakken. Het bedrijf zou de risico's van het gebruik kennen en ook op de hoogte zijn van de te dragen zorgplicht. Toch zou het bedrijf opzettelijk onvoldoende zorg gedragen hebben om verontreiniging van de bodem en oppervlaktewater bij het gebruik van staalslakken tegen te gaan.

Gebruik van staalslakken

In mei 2019 begint het bedrijf met het gebruik van staalslakken. Staalslakken zijn een bijproduct uit de staalindustrie die vaak (in plaats van zand, wat tegenwoordig erg duur is) in grote hoeveelheden worden gebruikt als bouwstof. Bijvoorbeeld als ondergrond van wegen en om dijken, geluidwallen en stortplaatsen op de vullen of op te hogen. Als staalslakken in contact komen met regen- of grondwater, komen er schadelijke stoffen vrij die in dat water terechtkomen. Via dit "uitspoelwater" komen dan vrijwel alle denkbare zware metalen in de bodem of oppervlaktewater terecht, zoals gebleken uit een recente studie van het RIVM. Dit kan leiden tot onder meer vissterfte en afsterven van water- en bodemleven. Op grond van de zorgplichten die zijn opgenomen in de Wet bodembescherming is men bij het gebruik van staalslakken verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om verontreiniging van de bodem.

Tekortschieten op adequaat handelen

Het bedrijf in kwestie voerde 20.000 tot 25.000 kubieke meter staalslakken aan, om de ondergrond van een nieuw te bouwen fabriek en de aanleg van een fabrieksterrein mogelijk te maken. Daarbij ontving het bedrijf toepassingsvoorwaarden en instructies van de leverancier en maakte het een plan van aanpak voor adequaat handelen wat betreft de staalslakken waar de Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR) mee akkoord ging. Hierin stond onder andere dat de staalslakken dienen te worden afgedekt (met folie, beton of asfalt). Uit controles van de DCMR en het waterschap blijkt dat het bedrijf bij de aanbouw, ondanks toezeggingen en kennisgeving van de te nemen maatregelen, in een periode van 2,5 jaar constant te tekort schiet op het adequaat handelen. "Het bedrijf wil wel de lusten van de toepassing van de slakken, maar schuift de lasten door naar anderen", aldus de officier van justitie, die meent dat er een "doeltreffende, evenredige en afschrikkende sanctie opgelegd dient te worden". De officier eist een geldboete van 150.000 euro waarvan 50.000 euro voorwaardelijk met een lange proeftijd van 3 jaar.

De rechter doet uitspraak over 14 dagen