Het OM treft voorbereidingen voor stap naar Ondernemingskamer inzake Centric Holding BV

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Centric Holding BV (Centric) op de hoogte gesteld dat een gang naar de Ondernemingskamer per direct wordt voorbereid. Aanleiding hiervoor is dat de algemene vergadering van Centric dhr. Sanderink woensdag opnieuw als niet-uitvoerend bestuurder bij Centric heeft benoemd. Twee andere bestuurders zijn teruggetreden. Dat versterkt de al heersende onrust binnen Centric.

Het OM gaat nu om redenen van openbaar belang een verzoek tot onderzoek (een zogenoemde enquête) naar Centric  indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Hiermee beoogt het OM een eerste stap te nemen naar het herstel van gezonde verhoudingen binnen de organisatie. Voordat het OM overgaat tot indiening van het verzoek krijgt de Raad van Bestuur van Centric tot aankomende maandag 24 oktober de gelegenheid om het besluit terug te draaien.

Verkennend onderzoek

Stabiliteit bij Centric is van groot belang voor de vele werknemers en voor de klanten die afhankelijk zijn van de software van Centric, waaronder een aantal overheidsinstanties. De afgelopen vier maanden heeft het OM een verkennend onderzoek verricht ten aanzien van ondernemingen, waaronder Centric, waarin Sanderink (indirect) aandeelhouder en/of bestuurder is. Aanleiding voor het verkennend onderzoek waren de aanhoudende berichten over onrust binnen Centric. Die onrust uitte zich onder meer in telkens vertrekkende bestuurders. Ook werd de onderneming betrokken bij meerdere civielrechtelijke procedures rondom een privékwestie van dhr. Sanderink. De onrust heeft Sanderink er in 2021 toe gebracht om terug te treden uit het bestuur van Centric.

In het kader van het verkennend onderzoek heeft het OM onder meer met het bestuur van Centric, de ondernemingsraad en dhr. Sanderink gesproken. Vanzelfsprekend zijn in het verkennend onderzoek alle belangen in ogenschouw genomen. Samen met het bestuur, de ondernemingsraad en de aandeelhouder is intensief verkend wat nodig is om de verhoudingen in de onderneming in een structureler verband te herstellen en te behouden.

Recente ontwikkelingen

Op woensdag 19 oktober heeft dhr. Sanderink echter zitting genomen in het bestuur van Centric. Daarmee is een streep gezet door alle inspanningen van het OM, het bestuur en de ondernemingsraad van Centric. De onderneming blijkt zelf onvoldoende in staat te zijn om de rust te herstellen. Het OM concludeert daarom dat het aangewezen is de Ondernemingskamer te verzoeken om te beslissen of,  en zo ja,  welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit en continuïteit van Centric te waarborgen.

Enquêtebevoegdheid OM

Het OM heeft de wettelijke enquêtebevoegdheid vanuit het openbaar belang. Die bevoegdheid is belegd bij de advocaat-generaal van het Ressortsparket. Het OM heeft een civiele toezichtstaak op ondernemingen (rechtspersonen) waarin twijfel is ontstaan over de juiste gang van zaken en het gevoerde beleid.

De inzet van de enquêtebevoegdheid van de advocaat-generaal is echter uniek. In veel gevallen hebben aandeelhouders of de ondernemingsraad mogelijkheden om het bestuur in de gelegenheid te stellen om maatregelen te treffen. Dat is in deze organisatie niet aan de orde. In het belang van de werknemers van de organisatie en de maatschappelijke impact die aan de onrust ten gevolge kan liggen, heeft het OM besloten actie te ondernemen.