Ressortsparket (hoger beroep)

Als een veroordeelde en/of een officier van justitie het niet eens is met het vonnis van de rechtbank, kan hij in hoger beroep gaan. De belangrijkste taak van het Ressortsparket is het behandelen van strafzaken in hoger beroep. Het OM wordt in het hoger beroep niet vertegenwoordigd door een officier van justitie, maar door een advocaat-generaal. Zo heet een aanklager voor een gerechtshof. De rechters heten geen rechters, maar raadsheren. Uiteindelijk doet het gerechtshof een nieuwe uitspraak. Dat heet in hoger beroep een arrest.

In hoger beroep kennen we de term voortbouwend appèl. Dat betekent dat alleen die punten worden behandeld die het OM of de verdachte(n) betwisten. Het kan dan bijvoorbeeld alleen gaan over de hoogte van de straf of slechts over de punten waarmee het OM en/of de verdachte het niet eens zijn.

Het Ressortsparket communiceert vaak naar buiten toe onder de naam OM hoger beroep. Toch heeft het ook enkele andere belangrijke taken – zie hieronder.

Artikel 12 Sv-zaken

Naast strafzaken houdt het Ressortparket zich ook bezig met zogenoemde art. 12 Sv-zaken. Dit artikel in het Wetboek van Strafvordering biedt aan een rechtstreeks belanghebbende de mogelijkheid zich te beklagen over een beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan. In art.12 Sv-zaken brengt de advocaat-generaal namens het OM een advies uit aan het gerechtshof. Deze beklagprocedures worden achter gesloten deuren behandeld. Ook de uitspraak (de beschikking) is niet openbaar.

Cassatiedesk

Het Ressortsparket heeft een zogeheten cassatiedesk, ondergebracht bij de Haagse vestiging. Deze desk wordt gevormd door vier advocaten-generaal en een secretaris. De cassatiedesk beoordeelt alle door het OM in te stellen cassaties. Dit betekent dat de desk beoordeelt of er (juridische) aanknopingspunten zijn om de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen. Als een zaak wordt doorgezet, stelt de cassatiedesk de cassatieschrifturen op. Cassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Luister hier naar de podcast over de cassatiedesk.

Vergroot afbeelding
Paleis van Justitie in Amsterdam

In het Paleis van Justitie van Amsterdam is het Gerechtshof Amsterdam gevestigd. Hier komen de zaken van het hoger beroep in het ressort Amsterdam voor.

CVvi

Bij de vestiging van het Ressortsparket in Arnhem is de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling (CVvi) ondergebracht. De taken van het OM op het gebied van de regeling voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) zijn daar centraal belegd. Dit betekent dat de CVvi zich buigt over alle voorwaardelijke invrijheidstellingen van veroordeelden, eventuele bijzondere voorwaarden oplegt en verantwoordelijk is voor het verloop van het v.i.-traject.