Civiele rechter verbiedt en ontbindt Satudarah Motorcycle club

De civiele rechter Den Haag heeft vandaag bepaald dat Satudarah Motorcycle club (Satudarah MC) wordt verboden en ontbonden, omdat de club en zijn werkzaamheid (activiteiten) in strijd zijn met de openbare orde. Dit is gebeurd op verzoek van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM).

Onder het verbod vallen de chapters van Satudarah, de support club Saudarah en Supportcrew 999. Support club Yellow Snakes wordt niet getroffen door het verbod. De rechtbank is er niet van overtuigd dat Yellow Snakes een onderdeel vormt van de informele vereniging Satudarah.

Verzoekschrift

De rechter gaf deze beschikking af in een civiele procedure, waarin het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) op 29 september 2017 een verzoekschrift had ingediend.

Het OM schetste op 8 mei 2018 in de rechtbank, in woord én beeld ter verduidelijking van het verzoekschrift, een uitgebreid overzicht van honderden aan de Satudarah MC te relateren misdrijven. Die lopen uiteen van mishandeling, drugshandel, intimidatie en afpersing tot bedreiging, schietpartijen en wapengeweld. De club legt bovendien op intimiderende wijze haar wil en beperkingen op aan kleinere motorclubs. Uit meerdere bronnen blijkt dat de SMC andere motorclubs verbiedt om geel-zwart als clubkleuren te hanteren, zich ook MC te noemen of zich überhaupt te vestigen.

De Satudarah MC is bovendien verwikkeld in een permanente, gewelddadige territoriumstrijd met andere motorclubs. Volgens het OM kan onze rechtsstaat geen groeperingen tolereren die geweld en andere ernstige criminaliteit plegen, uitlokken en belonen. In een korte video licht een persofficier van het OM toe waarom zo’n civiel verbod van belang is en wat dat precies inhoudt.

Uitspraak

Naar het oordeel van de rechtbank, in lijn met dat van het OM, is de werkzaamheid van deze zogenoemde 1% motorclub (1%MC) en de daarmee verweven supportclubs in strijd met de openbare orde. In haar uitspraak motiveerde de rechtbank dit vandaag als volgt:

“De rechtbank trekt de conclusie dat een groot aantal leden van Satudarah gedurende een reeks van jaren betrokken is bij tal van verboden en grotendeels ook ernstig verwijtbare criminele gedragingen. […] Dit zijn veelal misdrijven waarvan derden het slachtoffer zijn. [...] Van een vecht- of schietpartij in een uitgaanscentrum, woonwijk of winkelcentrum zijn vele omstanders getuige en lopen even zovelen het risico om onbedoeld slachtoffer te worden."

"Deze gedragingen van leden van Satudarah vormen een wezenlijke aantasting van de veiligheid van de samenleving en de vrijheid van burgers om naar eigen inzicht deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Leden van Satudarah maken al gedurende een reeks van jaren inbreuk op deze voor de Nederlandse samenleving fundamentele waarden. Deze veelvuldige en voortdurende inbreuken op de openbare orde ontwrichten de samenleving of kunnen de samenleving ontwrichten.”

Deze uitspraak in eerste aanleg (beschikking) is, zoals dat wordt genoemd, uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit betekent dat het civiel verbod direct van kracht is. De verdediging kan vanzelfsprekend beroep aantekenen tegen de uitspraak. In dat geval, zal de uitspraak pas definitief (onherroepelijk) zijn, nadat een hogere rechter uitspraak zal hebben gedaan. En tegen die uitspraak kan dan door een procespartij nog cassatie worden ingesteld. Pas als dat allemaal achter de rug is, is het vonnis definitief. Een proces van de lange adem dus.

In de praktijk betekent ‘uitvoerbaar bij voorraad’ dat burgemeesters al per direct vergunningen kunnen intrekken of weigeren van (leden van) de Satudarah MC.

Voor de politie geldt in de strafrechtelijke handhaving (onder gezag van het OM), dat die pas mogelijk is als de uitspraak onherroepelijk (definitief) is. Dus na uitspraak door de hoogste rechter. Bij dit strafrechtelijk handhaven kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het verrichten van aanhoudingen. Onder bestuurlijk gezag, van de burgemeester, kan het afnemen van hesjes al wel. Maar dit is aan gemeentebesturen.

Het verbod gaat gepaard met een ontbinding. Nu Satudarah MC in eerste aanleg verboden is, moeten de financiën van de club worden afgewikkeld door een zogenoemde vereffenaar. Partijen kunnen hun voorstel hierover indienen.

Overheidsingrijpen is noodzaak

Met grote regelmaat wordt de maatschappij ernstig bedreigd door Satudarah MC en loopt de burger gevaar, omdat veel incidenten waarbij leden van de club betrokken zijn, plaatsvinden in de openbare ruimte, zoals op straat, in een supermarkt of café.

De overheid tolereert dat niet en vindt ingrijpen door de overheid noodzaak, vanuit zowel een nationaal als internationaal perspectief, om de fundamenten van ons rechtssysteem te waarborgen. De afgelopen jaren is in Nederland door de overheid vaak opgetreden om zware criminaliteit en overlast door (leden van) de Satudarah MC tegen te gaan. De aanpak bestaat uit een breed palet aan interventies en maatregelen, waaronder strafrechtelijk en bestuursrechtelijk ingrijpen.

In de rechtbank Overijssel locatie Zwolle gaat morgen, dinsdag 19 juni, de zaak Largo verder met een regiezitting. Largo is het strafproces tegen de bestuursleden en grondleggers van de outlaw motorcycle gang Satudarah, dat op 30 maart 2018 van start ging.

Uit de, op 13 juni jl. verschenen, jaarlijkse Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) over 2017 blijken de resultaten en effecten van de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale overheidsaanpak van motorbendes. Het gaat om de aanpak door het lokaal bestuur, politie, OM, Belastingdienst (waaronder FIOD), en Koninklijke Marechaussee.

In 2017 verklaarde de rechter Bandidos MC in het gehele land civielrechtelijk verboden, naar aanleiding van het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie. Eenzelfde verbod werd uitgesproken over Catervarius (een lokale brotherhood met dezelfde kenmerken als een OMG). Belangrijke kopstukken van OMG’s zijn in 2017 opgepakt en in hechtenis genomen. Bij 61 verdachten is een gevangenisstraf opgelegd voor het plegen van strafbare feiten in georganiseerd verband. Er zijn 276 straffen opgelegd voor strafbare feiten gepleegd door individuele leden. 18 clublocaties werden gesloten, waaronder een woning. Bovendien is de vestiging van 14 nieuwe clublocaties afgewend.

Met nieuwe gebiedsverboden, noodbevelen en afgewende evenementen hebben OMG’s aanzienlijk minder plek in de openbare ruimte. Daarnaast vlakte de groei van het aantal leden af. Er is ruim 450.000 euro in beslag genomen en voor bijna 200.000 aan ontnemingsvorderingen toegewezen. De Belastingdienst inde 10.000 euro en legde beslag op 272.000 euro.

De successen die in 2017 zijn geboekt, nemen de ernst, aard en de omvang van OMG-gerelateerde ondermijningsproblematiek niet weg, maar voeren de druk op de OMG’s wel op. De integrale overheidsaanpak van OMG’s wordt onverminderd voortgezet.