Hoogleraar belastingrecht betaalt boete van 50.000 euro voor onjuist informeren Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking in de vorm van een boete van 50.000 euro opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht. Het verwijt van het OM is dat deze tijdens een boekenonderzoek opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt aan de Belastingdienst over de administratie van een maatschap waarbij hij betrokken was. Het OM vindt dat een ernstig verwijt, want juist van een hoogleraar belastingrecht verwacht het OM dat deze de Belastingdienst op juiste wijze informeert.

Strafrechtelijk onderzoek

Het onderzoek door de FIOD startte eind 2017, naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst, waarbij het vermoeden was gerezen dat verdachte in 2014 de Belastingdienst onjuist had geïnformeerd over de administratie van een maatschap waarmee verdachte en een partner hun onroerend goed beheerden.

Tijdens het boekenonderzoek constateerde de Belastingdienst dat er mogelijk activiteiten binnen de maatschap waren waarvoor administratie bijgehouden moest worden en verdachte werd om die administratie verzocht. Door verdachte werd aan de Belastingdienst medegedeeld dat er geen administratie beschikbaar was en dat volgens verdachte voor de activiteiten van de maatschap geen administratieplicht ex artikel 52 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen van toepassing was. Aangezien de Belastingdienst van oordeel was dat de maatschap wel administratieplichtig was, heeft de Belastingdienst daarvoor een informatiebeschikking afgegeven.

In april-mei 2015 zijn vervolgens alsnog administratieve bescheiden door verdachte aan de Belastingdienst ter beschikking gesteld.

Strafbare verwijten

Op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is een ieder verplicht gegevens alsmede de juiste inlichtingen te verstrekken welke voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. Op basis van het onderzoek concludeert het OM dat verdachte opzettelijk onjuiste en onvolledige informatie verstrekte aan de Belastingdienst  met betrekking tot de administratie van de maatschap.

De onderhavige zaak is fiscaal reeds afgewikkeld. Gelet daarop wordt met de te betalen geldboete en dit persbericht alsnog recht gedaan.

Afdoening

Het OM vindt dat een hoogleraar belastingrecht een voorbeeldfunctie heeft en de Belastingdienst juist had moeten voorlichten.

Het OM vindt het ernstige strafbare feiten, want op basis van zo volledig mogelijke informatie berekent de Belastingdienst het verschuldigde bedrag aan belasting. Het achterhouden van informatie bemoeilijkt dit. Het OM ziet de betaling van een geldbedrag van 50.000 euro als een passende en effectieve afdoening. In de zittingszaal was het OM tot een vergelijkbare eis gekomen. De zaak is hiermee afgedaan.