Forse geldboete voor dodelijk ongeval bij aanleg Rijnlandroute

Op 5 juni 2019 vond een dodelijk ongeval plaats op de bouwlocatie van het project Rijnlandroute te Leiden. Tijdens het omhoog tillen van een onderdeel van een tunnelboormachine is een ankerplaat losgeschoten uit het beton en op een medewerker terechtgekomen. Het slachtoffer is kort daarna overleden.

Dit bouwproject is gericht op een nieuwe wegverbinding tussen de A4 (Leiden) en de A44 (Wassenaar). Het realiseren van een tunnel vormt een onderdeel van dit project en is uitgevoerd door COMOL5 vof. 

Strafrechtelijk onderzoek

Naar aanleiding van dit ongeval met dodelijke afloop heeft de Inspectie SZW, in lijn met haar vaste beleid, een strafrechtelijk onderzoek verricht. Daarnaast heeft COMOL5 vof, direct na het ongeval, intern onderzoek laten verrichten om te achterhalen wat de toedracht van het ongeval is geweest en hoe een dergelijk ongeval in de toekomst kan worden voorkomen.

Feiten en omstandigheden

Op grond van de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek is het Openbaar Ministerie (OM) van oordeel dat COMOL5 vof zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet, ten gevolge waarvan een door haar ingeleende werknemer om het leven is gekomen. Het OM heeft besloten om aan COMOL5 vof een OM-strafbeschikking op te leggen.

COMOL5 vof heeft vanaf het begin van het onderzoek een constructieve houding  gehad, volledige medewerking verleend en verantwoordelijkheid genomen voor het ongeval. Bovendien zijn, naar aanleiding van het eigen interne onderzoek van COMOL5 vof, de benodigde lessen getrokken en passende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Daarnaast heeft het OM meegewogen dat door COMOL5 vof goed contact is onderhouden met de nabestaanden van het slachtoffer. Via de verzekeraar van COMOL5 vof is de overlijdenschade van de nabestaanden vergoed. Bovendien is specifiek aandacht geschonken aan de minderjarige kinderen van het slachtoffer. Om de kinderen ook in de toekomst te (blijven) ondersteunen, is door COMOL5 vof een studiefonds opgericht. Tot slot is het voor de beslissing van het OM van belang geweest dat COMOL5 vof een blanco strafblad had en er geen sprake is geweest van een bewuste gevaarzetting.

Passende afdoening

Een strafbeschikking ter hoogte van 50.000 euro is volgens het OM, gelet op alle feiten en omstandigheden, een passende afdoening van deze strafzaak. Deze geldboete is door COMOL5 vof geaccepteerd en betaald.