Instructies

Behalve aanwijzingen en strafvorderingsrichtlijnen kan het College ook instructies uitvaardigen. Instructies hebben geen externe werking. Deze interne regels zijn daar naar hun inhoud en strekking niet voor geëigend. Derden kunnen er dan ook geen rechten aan ontlenen. In voorkomende gevallen kan het desalniettemin zinvol zijn om interne instructies bekend te maken. Dit gebeurt door publicatie op www.om.nl. Deze openbaarmaking brengt niet mee dat derden daardoor in rechte een beroep op deze instructies kunnen doen.

Instructies zijn voor onbepaalde tijd geldig.