Beleid en Straffen

Het College van procureurs-generaal kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven betreffende taken en bevoegdheden van het OM (artikel 130, lid 6 Wet RO). Aanwijzingen betreffen met name het opsporings-, vervolgings- en executiebeleid. Aanwijzingen kunnen ook betrekking hebben op de uitvoering van (opsporings)taken die door de politie en andere opsporingsinstanties onder het gezag van het OM worden uitgevoerd. Aanwijzingen over de sanctietoepassing en het transactie- en rekwireerbeleid heten Richtlijnen voor strafvordering.

Aanwijzingen

Aanwijzingen hebben rechtskracht en binden het OM op grond van beginselen van een behoorlijke procesorde voor zover het gaat om voorschriften die zich naar hun inhoud en strekking ertoe lenen jegens betrokkenen als rechtsregels te worden toegepast. Het betreft voorschriften en regels die algemeen gelden en toegepast (moeten) worden. Burgers kunnen er dus rechten aan ontlenen. Met het oog hierop worden aanwijzingen gepubliceerd in de Staatscourant en op deze site.

Richtlijnen

Richtlijnen voor strafvordering zijn aanwijzingen (in de zin van artikel 130, lid 6 Wet RO) inzake de sanctietoepassing en het transactie- en rekwireerbeleid. Ook voor strafvorderingsrichtlijnen geldt dat ze algemeen gelden en toegepast moeten worden, dat burgers er rechten aan kunnen ontlenen en dat ze worden gepubliceerd in de Staatscourant en op deze site.

 Voor meer informatie over richtlijnen wordt verwezen naar de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003).

Instructies

Behalve aanwijzingen en strafvorderingsrichtlijnen kan het College ook instructies uitvaardigen. Instructies hebben geen externe werking. Deze interne regels zijn daar naar hun inhoud en strekking niet voor geëigend. Derden kunnen er dan ook geen rechten aan ontlenen. In voorkomende gevallen kan het desalniettemin zinvol zijn om interne instructies bekend te maken. Dit gebeurt door publicatie op www.om.nl. Deze openbaarmaking brengt niet mee dat derden daardoor in rechte een beroep op deze instructies kunnen doen.

Aanwijzingen, richtlijnen voor strafvordering en instructies zijn voor onbepaalde tijd geldig.