Richtlijn voor strafvordering bedreiging (2022R002)

Richtlijn 
Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO
Van: College van procureurs-generaal
Aan: Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer: 2022R002
Datum inwerkingtreding: 01-04-2022
Publicatie in Stcrt: 2022, 8261 
Vervallen: Richtlijn bedreiging (2019R005)
Relevante beleidsregels OM:

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Wetsbepalingen: Art. 285 Wetboek van Strafrecht (Sr)
Bijlage(n): -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van bedreiging.

Basiscasus/delict

Bedreiging mondeling en/of dmv gebaren, alleen gepleegd 

Tabel

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

(mondeling, per sms, geen wapen)

GB € 375

5j

GB € 550

Eis TS 60 uur of

GS 1 mnd ov

2j

Idem of TS 44 uur

Slag- of stootwapen (tonen)

TS 50 uur

5j

TS 70 uur

GS 7 wkn ov

2j

Idem of GS 5 wkn

Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp tonen

TS 70 uur

5j

TS 100 uur

GS 10 wkn ov

2j

Idem of GS 7 wkn

(nep)vuurwapen** tonen

GS 4 mnd

5j

2j

GS 6 mnd

GS 6 mnd

GS 8 mnd ov

Inrijden op persoon (niet zijnde 287/45 of 302/45 Sr)

TS 150 uur +

OBM 6 mnd

5j

TS 220 uur +

OBM 6 mnd***

GS 5 mnd ov +

OBM 6 mnd***

2j

Idem of GS 16 wkn +

OBM 6 mnd***

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Ernst van de bedreiging(en)

Bedreiging via online platforms, waaronder social media

Medeplegen

Jegens de in lid 5 genoemde personen of andere gezagsfunctionarissen (+200%)

Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld !

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

Agressie in het verkeer

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

Grote maatschappelijke impact of exceptionele gevolgen

* Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

** Mede vervolgen voor het wapenbezit

*** Uitgangspunt geldt voor algemene recidive. Betreft de recidive hetzelfde feit (inrijden) dan zal een langere OBM worden gevorderd (maximum 5 jaar).

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

OBM = ontzegging van de rijbevoegdheid

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Agressie in het verkeer

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Exceptionele gevolgen

De persoon van het slachtoffer kan resulteren in direct dagvaarden, bijvoorbeeld indien sprake van burgemeester, politicus of overige in artikel 285 lid 5 genoemde personen. Ook de bijzondere omstandigheden van het geval (bijvoorbeeld verweven met georganiseerde criminaliteit waar een ondermijnend effect vanuit gaat) of de situatie, bijvoorbeeld ontruiming van een gebouw, gedwongen verhuizing, onderduiken enz. kunnen nopen tot direct dagvaarden.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.