Richtlijn voor strafvordering doxing (2023R008)

Publicatiegegevens
Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6. Wet RO
Van: College van procureurs-generaal
Aan: hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer: 2023R008
Datum inwerkingtreding: 01-01-2024
Publicatie in Stcrt.: 2023, 32682
Vervallen: -
Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen
Wetsbepalingen: Art. 285d Wetboek van Strafrecht (Sr)

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (doxing), namelijk op het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens van een ander of een derde met het oogmerk om die ander vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast aan te (laten) doen of hem in de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig te (laten) hinderen. Deze richtlijn kent een verzwaarde recidiveregeling.

Basiscasus/delict

Gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (doxing) jegens 1 of meer slachtoffer(s), alleen gepleegd.

Doxing bestaande uit

First offender

1x recidive*

Het zich verschaffen van persoonsgegevens van een ander

Alleen met hierboven beschreven oogmerk

Lid 1:

1 slachtoffer:

meerdere slachtoffers:

GB € 300

GB € 500

GB € 600

TS 40 uur

Lid 2** :

1 slachtoffer:

meerdere slachtoffers:

GB € 500

GB € 750

TS 40 uur

TS 60 uur

Ter beschikking stellen/verspreiden

van persoonsgegevens

van een ander (in beperkte kring, via WhatsApp of besloten app-groep)

Alleen met het oogmerk om enz. (zonder effect/direct gevolg)

Lid 1:

1 slachtoffer:

meerdere slachtoffers:

GB € 500

GB € 750

TS 40 uur

TS 60 uur

Lid 2**:

1 slachtoffer:

meerdere slachtoffers:

TS 40 uur +

GS 1 wk vw

TS 60 uur +

GS 1 wk vw

GS 3 wkn ov

GS 1 mnd ov

Beoogd effect gehad. Gevolgen: alleen vrees

Lid 1:

1 slachtoffer:

meerdere slachtoffers:

TS 32 uur

TS 60 uur +

GS 1 wk vw

GS 2 wkn ov

GS 1 mnd ov

Lid 2**:

1 slachtoffer:

meerdere slachtoffers:

TS 60 uur +

GS 1 wk vw

Eis TS 80 uur +

GS 2 wkn vw

GS 1 mnd ov

GS 2 mnd ov

Beoogd effect gehad

Gevolgen: (tevens) ernstige overlast en/of ernstige hinder in de uitoefening beroep/ambt

Lid 1:

1 slachtoffer:

meerdere slachtoffers:

TS 60 uur +

GS 1 wk vw

TS 80 uur +

GS 2 wkn vw

GS 6 wkn ov

GS 2 mnd ov

Lid 2**:

1 slachtoffer:

meerdere slachtoffers:

TS 80 uur +

GS 2 wkn vw

TS 100 uur +

GS 3 wkn vw

GS 2 mnd ov

GS 3 mnd ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Verspreiding in het openbaar (bijv. via social media)

Exceptionele gevolgen

Gevolgen voor slachtoffer(s) langdurend

Meermalen recidive (maatwerk)

* Let op het taakstrafverbod (art 22b Sr)

 ** Lid 2 van artikel 285d Sr geeft een strafverhoging indien het feit wordt gepleegd tegen een persoon in diens hoedanigheid van Minister, Staatssecretaris, commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder, lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, rechterlijk ambtenaar, advocaat, journalist of publicist in het kader van nieuwsgaring, ambtenaar van politie of buitengewoon opsporingsambtenaar. Het OM zal de strafuitgangspunten genoemd bij lid 2 ook toepassen als sprake is van andere gezagsfunctionarissen.

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

vw = voorwaardelijk

ov = onvoorwaardelijk

wkn = weken

mnd = maand(en)

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar                                               

Exceptionele gevolgen

De persoon van het slachtoffer kan resulteren in direct dagvaarden, bijvoorbeeld burgemeester of (andere) politicus. Ook de bijzondere omstandigheden van het geval of de situatie, bijvoorbeeld ontruiming van een gebouw, gedwongen verhuizing, onderduiken enz. kunnen nopen tot direct dagvaarden.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.