Richtlijn voor strafvordering metaaldiefstal (2015R039)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R039
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4410
Relevante beleidsregels

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Wetsbepalingen

art. 310 en 311 Wetboek van Strafrecht (Sr)                                                  art.161, 161bis, 161ter, 161sexies, 161septies, 164, 165, 170 en 171 Sr

Bijlagen -

Inleiding/Achtergrond

Koper wordt door zijn goed geleidende eigenschappen veel toegepast in onder meer spoorwegwerken, elektriciteitswerken e.d. Koper is een (half)edelmetaal waarvan de waarde de afgelopen jaren sterk is gestegen. Dat is de belangrijkste reden voor het ontstaan van het fenomeen koperdiefstal.

Beschrijving

In juni 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een convenant gesloten met het Openbaar Ministerie, de Politie, ProRail en Metaal Recycling Federatie. Dit convenant richt zich op de bestrijding van koperdiefstal

  • waarbij (levens)gevaar is of kon ontstaan voor de gezondheid van de dader(s) en/of derden, bijvoorbeeld als er spanning staat op leidingen;
  • waarbij sprake is van maatschappelijke gevolgen, bijv. omdat de treinenloop ernstig wordt vertraagd of omdat de stroomvoorziening uitvalt;
  • waarbij sprake is van grote economische (financiële) schade.

Deze richtlijn is bedoeld om in de strafmaat de gevaarzetting, en/of de maatschappelijke en/of economische (financiële) gevolgen van deze vormen van koperdiefstal te verdisconteren. Indien er geen sprake is van gevaarzetting of maatschappelijke schade (bijvoorbeeld diefstal van koper van een bouwterrein) is deze richtlijn niet van toepassing. Evenmin wanneer er voldoende bewijs is voor overtreding van één van de feiten genoemd in de artikelen 161, 161bis, 161ter, 161sexies, 161septies, 164, 165, 170 en 171 Sr.

Basiscasus/delict

Diefstal van koper / metalen, toegepast in spoorwegwerken, elektriciteitswerken of vergelijkbare werken door middel van braak/verbreking, alleen gepleegd.

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Zonder gevaarzetting/ met grote maatschappelijke of financiële schade

GB 750

5j

2j

GB € 1100

Idem of TS 80 uur

TS 100 uur of

GS 7 wkn ov

Met gevaarzetting/ zonder grote maatschappelijke of financiële schade

GS 4 wkn

5j

2j

GS 6 wkn ov

GS 6 wkn ov

GS 8 wkn ov

Met gevaarzetting/ met grote maatschappelijke of financiële schade

GS 8 wkn

5j

2j

GS 12 wkn ov

GS 12 wkn ov

GS 16 wkn ov

Bijzonderheden

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Indien er sprake is van extreme gevaarzetting of zeer grote maatschappelijke schade dan is een van de genoemde artikelen161, 161bis, 161ter, 161sexies, 161septies, 164, 165, 170 en 171 Sr van toepassing (= maatwerk).

*let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = geldboete

TS = taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Gevaarzetting

Door de diefstal ontstaat een gevaarlijke situatie en/of deze zorgt voor het voortduren van een gevaarlijke situatie.

Maatschappelijke schade

Schade aan de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij, waar de gemeenschap en in principe niet het individu voor op draait.

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.