Richtlijn voor strafvordering mishandeling (2020R008)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2020R008
Datum inwerkingtreding 1 maart 2021
Publicatie in Staatscourant

2020, 62343

Relevante beleidsregels Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld (2020R010)
Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling (2015R050)
Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

Art. 300, 301 en 304 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van mishandeling jegens burgerslachtoffers. Onder mishandeling valt ook opzettelijke benadeling van de gezondheid (waaronder begrepen de geestelijke gezondheid). Voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn aparte richtlijnen.

Basiscasus/delict

Mishandeling alleen gepleegd, burgerslachtoffer.

tabel

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Geen letsel,

wel pijn

Droge klap

GB € 400

5j

2j

TS 48 uur

Idem of GS 3 wkn

GS 1 mnd ov

Meerdere klappen/schoppen

TS 32 uur

5j

2j

TS 48 uur

Idem of GS 3 wkn

GS 1 mnd ov

Slag/stootwapen, kopstoot  of gegooid voorwerp

TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

Licht letsel

Droge klap

GB €750

5j

2j

TS 80 uur

Idem of GS 5 wkn

GS 6 wkn ov

Meerdere klappen/schoppen

TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

Slag/stootwapen, kopstoot of

gegooid voorwerp

TS 120 uur

5j

2j

TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

GS 4 mnd ov

Zwaarder letsel

Droge klap

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

Meerdere klappen/schoppen

TS 100 uur

5j

2j

TS 150 uur

Idem of GS 10 wkn

GS 14 wkn ov

Slag/stootwapen, kopstoot of

gegooid voorwerp

TS 150 uur

5j

2j

TS 220 uur

Idem of GS 15 wkn

GS 5 mnd ov

Steekwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp

Maatwerk of zie 302/45 sr

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

  • Medeplegen (niet zijnde openlijke geweldpleging)
  • Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld  of de richtlijn kindermishandeling!
  • Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen of journalisten  (+200%)
  • Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)
  • Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)
  • Voorbedachten rade, zwaar lichamelijk letsel of dood als gevolg (maatwerk)
  • Agressie in het verkeer
  • Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

*let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Agressie in het verkeer

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.