Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing (2023R011)

Publicatiegegevens

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO
Van: College van procureurs-generaal
Aan: hoofden van de OM-onderdelen
Registratienr.: 2023R011
Datum inwerkingtreding: 01-01-2024
Publicatie in Stcrt.: 2023, 32695
Vervallen:  richtlijn niet voldoen aan ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing (2023R005)
Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen
Wetsbepalingen: art. 184 en 184a Wetboek van Strafrecht (Sr) en art 509hh Wetboek
van Strafvordering (Sv)

Beschrijving

Deze richtlijn ziet zowel op het niet voldoen aan ambtelijke bevelen gegeven op grond van de openbare orde of in het kader van het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten als op het beletten, belemmeren en verijdelen van een ambtshandeling. De richtlijn is ook van toepassing op het overtreden van gebiedsverboden en handelen in strijd met gedragsaanwijzingen ter beëindiging van ernstige overlast, waarbij een verzwaarde recidiveregeling wordt toegepast.

Basiscasus/delict                           Niet voldoen

aan ambtelijk bevel of het beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtshandeling alleen gepleegd.

First offender

1x recidive*

Niet voldoen aan een ambtelijk bevel of vordering

Beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtsbevel (waaronder negeren stopbevel)

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Overtreden gebiedsverbod**

24 uurs-bevel

14 dagen

1-3-6 maanden

GB € 200

5j

2j

TS 50 uur

Idem of GS 3 wkn

GB € 600

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

TS 20-40 uur

5j

2j

GS 1 mnd

GS 6 wkn

Handelen in strijd met een gedrags-aanwijzing ovj (o.g.v. art. 509hh Sv):

184 Sr

184a Sr

GS 1 week

5j

2j

GS 1 mnd

GS 6 wkn

GS 2 wkn

5j

2j

GS 6 wkn

GS 2 mnd

Handelen in strijd met een gedrags-

aanwijzing ovj (o.g.v. art. 509hh Sv)

inhoudende een dierenhoudverbod:

184 Sr overtreding houdverbod met een enkel dier

184 Sr overtreding houdverbod met meerdere dieren

GS 1 week

GS 2 wkn

GS 2-4 wkn

GS 3-5 wkn

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

Er is sprake van brand, ongeval of levensbedreigende situaties

Bij oploop, rellen, ongeregeldheden e.d. dagvaarden

Gepaard met (bedreiging met) geweld

Overtreden gebiedsverbod ging gepaard met overlast

Meermalen recidive: Maatwerk. Let op, strafmaximum bij 184 Sr is 3 maanden gevangenisstraf en bij recidive binnen twee jaar 4 maanden.

*Let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige

dader.

** Het betreft hier enkele voorbeelden van gebiedsverboden opgelegd door de burgemeester in verband met ernstige overlastcriminaliteit. Omdat deze verboden worden opgelegd na herhaald plegen van strafbare feiten wordt ingeval van recidive bij dit delict eerder gevangenisstraf geëist.

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

wkn = weken

mnd = maanden

ovj = officier van justitie

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Er is sprake van brand, ongeval of levensbedreigende situaties

Dit heeft in het bijzonder betrekking op situaties, waarbij hulpverlening gegeven moet worden. Bijvoorbeeld het blussen van een brand, (medische) hulpverlening bij ongevallen e.d. Het niet opvolgen van bevelen kan hier leiden tot zeer ernstige gevolgen, zelfs tot levensbedreigende situaties.

Bij oploop, rellen, ongeregeldheden e.d. dagvaarden

Betreft het situaties, waarbij de openbare orde ernstig is verstoord, dan dient dit als strafverzwarend te worden beoordeeld (denk hierbij aan taakstraffen). Er kunnen bedreigende en/of gevaarlijke situaties ontstaan voor zowel de politie als het aanwezige publiek. Het opvolgen van (nood) bevelen is in deze derhalve van groot belang. Wanneer onder dergelijke ernstige omstandigheden bevelen niet worden opgevolgd, is de kans groot dat de situatie verder uit de hand loopt met alle gevolgen van dien.

Overweeg een gedragsaanwijzing op grond van 509hhSv ter overbrugging van de tijd tot aan de zitting.

Gepaard met (bedreiging met) geweld

Met (bedreiging met) geweld wordt bedoeld het gebruik van geweld of bedreiging met fysiek geweld, anders dan bedoeld in art. 285 Sr. Door gebruik van dit geweld of de dreiging er mee heeft het beoogde delict een grotere kans van slagen. Tevens wordt de impact op het slachtoffer groter. Te denken valt aan geweld als 'duwen' en 'trekken' en bedreiging zoals 'opwachten', 'slaan' en dergelijke. Overigens dient deze factor ook toegepast te worden indien een bedreiging, als bedoeld in art. 285 Wetboek Sr, niet als zodanig tenlastegelegd wordt als gevolg van eendaadse samenloop.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.