Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging (2019R002)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2019R002
Datum inwerkingtreding 1 april 2019
Publicatie in Staatscourant 2019, 14876
Wetsbepalingen

art. 141 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van openlijke geweldpleging.

Basiscasus/delict

Openlijke geweldpleging.

Tabel

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Tegen goederen

Schade tot € 1000

€ 1000 – 5000

Vanaf € 5000

GB € 500

5j 2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

GS 5 wkn ov

TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

TS vanaf 80 uur

5j

2j

TS vanaf 120 uur

Idem of GS vanaf 2 mnd

GS vanaf 11 wkn ov

Tegen personen

Geen letsel

Licht letsel:

Zwaarder letsel:

TS 150 uur

5j

2j

TS 220 uur

Idem of GS 15 wkn

GS 5 mnd ov

GS 3 mnd

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

Eis GS 4 mnd ivm taakstrafverbod

5j

2j

GS 6 mnd

GS 6 mnd

GS 8 mnd ov

Tegen personen en goederen

Alleen schade

Licht letsel:

Zwaarder letsel:

Goederen vernield en letsel

(afhankelijk van de schade)

TS 180 uur

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

GS 4 mnd

5j

2j

GS 6 mnd

GS 6 mnd

GS 8 mnd ov

GS 6 mnd ivm taakstrafverbod

5j

2j

GS 9 mnd

GS 9 mnd

GS 12 mnd ov

GS vanaf 5 mnd (maatwerk)

5j

2j

GS vanaf 7 mnd

GS vanaf 7 mnd

GS vanaf 10 mnd ov

Bijzonderheden                                                                                `

Uitgangspunt is dat schade/letsel leidt tot strafverhoging, ongeacht of het aandeel van de verdachte in de geweldpleging heeft geleid tot die schade of dat letsel

Uitgangspunt is tevens dat de totale schade wordt vergoed

Strafverzwarend onder andere:

Gevaarzetttend

Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen of journalisten (+ 200%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Zwaar lichamelijk letsel of dood als gevolg (maatwerk)

Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld  of de richtlijn kindermishandeling!

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

Agressie in het verkeer

*Let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Gevaarzettend

Onder gevaarzettend wordt verstaan gedragingen die potentieel tot ernstiger letsel (dan het letsel dat is gevolgd) hadden kunnen leiden. Denk aan het gebruik van slag/stootwapens, het gooien van zware voorwerpen richting personen, afsteken vuurwerk en richten ervan op personen, schoppen tegen lichaam van een liggend slachtoffer.

Agressie in het verkeer

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.