Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling (2019R008)

Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2019R008
Datum inwerkingtreding 1 april 2019
Publicatie in Staatscourant PM
Vervallen Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling (2015R060)
Relevante beleidsregels

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Wetsbepalingen

Art. 22b, 302, 303, 304 en 45 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op poging zware mishandeling. Onder mishandeling valt ook opzettelijke benadeling van de gezondheid. Indien tenlastegelegd als poging zware mishandeling is deze richtlijn tevens toepasbaar op het met een voertuig opzettelijk inrijden op een slachtoffer. Voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn afzonderlijke richtlijnen.

Basiscasus/delict

Poging zware mishandeling, alleen gepleegd, burgerslachtoffer.

tabel

First offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Geen wapen

geen letsel

Eis TS 80 uur

5j

2j

Eis TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

licht letsel

GS 8 wkn

5j

2j

GS 12 wkn

GS 12 wkn

GS 16 wkn ov

zwaarder letsel

GS 10 wkn

5j

2j

GS 15 wkn

GS 15 wkn

GS 4 mnd ov

Slag/stootwapen

geen letsel

Eis TS 120 uur

5j

2j

Eis TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

GS 4 mnd ov

licht letsel

GS 10 wkn

5j

2j

GS 15 wkn

GS 15 wkn

GS 5 mnd ov

zwaarder letsel

GS 3 mnd

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

geen letsel

GS 12 wkn

5j

2j

GS 16 wkn

GS 16 wkn

GS 5 mnd ov

licht letsel

GS 14 wkn

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

zwaarder letsel

Maatwerk

(GS vanaf 4 mnd)

5j

2j

Maatwerk

(GS vanaf 6 mnd)

Maatwerk

(GS vanaf 8 mnd)

Inrijden op persoon

geen letsel

GS 3 mnd +

OBM 12 mnd

5j

2j

GS 4 mnd +

OBM 12 mnd**

GS 4 mnd +

OBM 12 mnd**

GS 6 mnd ov +

OBM 12 mnd**

licht letsel

zwaarder letsel

GS 16 wkn + OBM 18 mnd

5j

2j

GS 5 mnd +

OBM 18 mnd

GS 5 mnd +

OBM 18 mnd**

GS 7 mnd ov +

OBM 18 mnd**

Maatwerk

(GS vanaf 4 mnd)

+ OBM 24 mnd

5j

2j

Maatwerk

(GS vanaf 6 mnd)

+ OBM 24 mnd**

Maatwerk

(GS vanaf 8 mnd)

+ OBM 24 mnd**

Bijzonderheden

Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, dus dagvaarden.

*Contra-indicatie kale taakstraf is aanwezig indien dit feit een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad of bij recidive (art. 22b Sr).

Strafverzwarend onder andere:

Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld  of de richtlijn kindermishandeling!

Jegens ambtenaren en andere gezagsfunctionarissen of journalisten (+200%)

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

Voorbedachten rade art. 303 Wetboek van Strafrecht (maatwerk)

Agressie in het verkeer

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

*let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

** Uitgangspunten gelden voor recidive van een geweldsdelict. Betreft de recidive hetzelfde feit (inrijden) dan zal een langere OBM  worden gevorderd  (maximum 5 jaar).

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

OBM = ontzegging van de rijbevoegdheid

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Agressie in het verkeer

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.