Richtlijn voor strafvordering ram- en plofkraken (2018R006)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2018R006
Datum inwerkingtreding 1 mei 2018
Publicatie in Staatscourant PM
Relevante beleidsregels Kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

art. 311,157 en 170 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Hoewel niet primair tegen personen gericht kan het met ram- of plofkraken gepaard gaande grof geweld  naast verstoring van de bedrijfsvoering gevaar en schade opleveren voor de omgeving en de zich in de nabijheid bevindende personen. De gevaarzetting is bij plofkraken groot. Denk daarbij aan brand- en instortingsgevaar en achterblijvende explosieven. Bovendien tast dit delict het veiligheidsgevoel en woongenot van omwonenden aan. Er zijn voorbeelden van bewoners die niet meer in de buurt willen wonen van een bank of geldautomaat waar meermalen deze diefstallen hebben plaatsgevonden. Deze misdrijven veroorzaken in de samenleving gevoelens van grote onrust en onveiligheid. Voor de eigenaar van een bedrijf levert het naast aanzienlijke schade tevens flinke overlast en frustratie op doordat er veel geregeld moet worden en de bedrijfsvoering wordt verstoord. Voeg daarbij de gevoelens van onmacht omdat het voor winkeliers immers nauwelijks mogelijk is zich tegen deze vormen van criminaliteit te beveiligen. Er is een tendens dat criminelen steeds zwaarder materieel in zetten om dit soort diefstallen te voltooien en zich daarbij niets aantrekken van de gevaren voor omwonenden. Ook (ondeskundig) gebruik van explosieven neemt toe en daarmee worden de risico’s voor burgers, politie en hulpverleners vergroot.

Basiscasus/delict

Ramkraak, gepleegd door een of meerdere daders met beperkte recidive. Het gaat hier om een diefstal waarbij gebruik gemaakt wordt van een ramauto om toegang te verschaffen tot bijvoorbeeld een winkel.

Basiscasus/delict

Plofkraak, gepleegd door een of meerdere daders met beperkte recidive. Het gaat hier om een diefstal uit geldautomaten of bijbehorende kluizen, waarbij gebruik gemaakt wordt van gas en/of een explosief, een combinatie van 311 en 157 (en eventueel 170) Sr met gemeen gevaar voor goederen.

tabel

Uitgangspunt (naast schadevergoeding)

Ramkraak

21 maanden gevangenisstraf

Plofkraak (geldautomaat geïsoleerd in een gebouw, dus geen woningen in hetzelfde gebouw)

24 maanden gevangenisstraf

Plofkraak (geldautomaat in gebouw waarin ook woningen zijn gesitueerd)

48 maanden gevangenisstraf

Bijzonderheden

Uitgangspunt is dat bij een plofkraak het teweegbrengen van een ontploffing (art. 157 Sr) ten laste is gelegd.

Strafverzwarend onder andere:

Omvang schade en/of buit

Georganiseerd verband

Indien tevens levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor anderen te duchten of het feit iemands dood ten gevolge heeft (maatwerk)

Gevaarzetting. Tevens geweld/bedreiging tegen personen > gebruik richtlijn overvallen.

Meermalen recidive: check of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Strafverminderend onder andere:

First offender

Poging en medeplichtigheid (- een derde*) en voorbereiding  (op 157 Sr)(- de helft).

*Indien sprake is van een diefstalpoging enkel en alleen omdat de daders geen buit hebben verkregen, maar de schade en de gevaarzetting dezelfde zijn als wanneer wel buit zou zijn verkregen, dan hoeft een poging niet tot vermindering van de eis te leiden.

Legenda

Gevaarzetting

Met gevaarzetting wordt bedoeld de mate waarin het geweld gevaar oplevert of op kan leveren voor omwonenden of zich in de nabijheid bevindende personen.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.