Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod (2019R013)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2019R013
Datum inwerkingtreding 1 januari 2020
Publicatie in Staatscourant 2019, 66646
Vervallen Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod (2018R004)
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

art. 8, 162 en 163 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

Bijlagen -

Achtergrond

Op 1 juli 2017 is Stb 2014, 353 tot wijziging van de WVW1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van rijden onder invloed in werking is getreden.

De strafvorderingsrichtlijn die hierop betrekking had, is met deze geheel nieuwe richtlijn na ruim twee jaar vervangen. Daarbij is aansluiting gezocht bij ontwikkelingen die zich voor deze feiten in deze periode in de rechtspraak hebben voorgedaan. Tevens wordt aangesloten bij de voorgenomen verhoging van de wettelijke strafbedreiging bij artikel 8 WVW1994 op grond van wetsvoorstel 35086: “Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten