Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht (2019R003)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2019R003
Publicatie in Staatscourant 2019, 14879
Wetsbepalingen

Art. 261 en 268 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op smaad (mondeling en schriftelijk ) en lasterlijke aanklacht.

Basiscasus/delict

Smaad(schrift) of lasterlijke aanklacht, alleen gepleegd.

tabel

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Smaad (mondeling)

GB € 275

5j

2j

GB € 400

Idem of TS 32 uur

Eis TS 44 uur of

GS 3 wkn ov

Smaadschrift

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Lasterlijke aanklacht

GB € 700

5j

2j

GB 1000

Idem of TS 80 uur

TS 90 uur of

GS 6 wkn ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

De aard en ernst van het telastegelegde feit, de klacht of aangifte en de mate waarin iemands eer of goede naam/morele integriteit wordt aangerand of aangetast.

Enige dwangmiddelen of politie-inzet bij lasterlijke aanklacht

Medeplegen

Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen of journalisten (+200%)

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

*let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr)

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.