Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude (2016R002)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4, Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2016R002
Datum inwerkingtreding 1 april 2016
Publicatie in Staatscourant 2016, 12610; 2016, 12610-n1
Vervallen Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude (2015R032)
Relevante beleidsregels Aanwijzing sociale zekerheidsfraude (2016A001)
Kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

o.a. artt. 225, 227a, 227b, 447c en 447d Sr;

strafbepalingen in de AKW, ANW, AOW, AWBZ, IOAW, IOAZ,

WAO, WAJONG, WAZ, WIK, WW, TW en ZW;                                              alle strafbare feiten m.b.t. overtredingen van de Algemene Inkomensafhankelijke Regelingen;

alle strafbare feiten met betrekking tot sociale uitkeringen / toeslagen,

waarop in beginsel de bestuurlijke boete van toepassing kan zijn.

Bijlagen -

BESCHRIJVING

In deze richtlijn is als uitgangspunt genomen het brutobedrag dat ten onrechte ten laste van uitvoerende instanties is gekomen. Dit brutobedrag wordt ‘nadeel’ genoemd en is uitgesplitst over twee categorieën, te weten:

  • Categorie I-zaken inhoudende een nadeel kleiner dan € 50.000,-, welke zaken in beginsel bestuursrechtelijk gehandhaafd  worden, en
  • Categorie II-zaken inhoudende een nadeel groter of gelijk aan € 50.000,-, welke zaken  in beginsel strafrechtelijk gehandhaafd worden.

Voor deze twee categorieën is in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude bepaald of en zo ja, onder welke voorwaarden een strafrechtelijke reactie moet volgen.

In zaken van categorie II (een nadeel groter of gelijk aan € 50.000,-) wordt al snel de oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gevorderd in verband met de ernst van de feiten. De officier van justitie behoudt uiteraard de mogelijkheid om werkstraffen te vorderen, naast al dan niet een (onvoorwaardelijke) vrijheidsstraf en/of elektronisch toezicht.

Uitgangspunt bij het opleggen of vorderen van een geldboete is, dat 100% van het schadebedrag als boete wordt opgelegd of gevorderd. In de categorie I-zaken wordt door het bestuur 100% van het schadebedrag als boete opgelegd. Wanneer een zaak in het strafrecht met een boete bestraft zou moeten worden, behoort daarom hetzelfde uitgangspunt te gelden.

Tabel

tabel

Nadeel

(ondergrens) in €

Strafbeschikking

Dagvaarding/eis ter zitting

10.000

TS 110 uur of

GB 100% schadebedrag

Idem

12.000

TS 120 uur of

GB 100% schadebedrag

Idem

15.000

TS 130 uur of

GB 100% schadebedrag

Idem

18.000

TS 140 uur of

GB 100% schadebedrag

Idem

21.000

TS 150 uur of

GB 100% schadebedrag

Idem

24.000

TS 160 uur of

GB 100% schadebedrag

Idem

27.000

TS 170 uur of

GB 100% schadebedrag

Idem

30.000

TS 180 uur of

GB 100% schadebedrag

Idem

35.000

GB 100% schadebedrag

TS 190 uur of GS 13 weken of

een combinatie van TS en GS

40.000

GB 100% schadebedrag

TS 200 uur of GS 14 weken of

een combinatie van TS en GS

45.000

GB 100% schadebedrag

TS 220 uur of GS 15 weken of

een combinatie van TS en GS

50.000

GB 100% schadebedrag

TS 230 uur of GS 16 weken of

een combinatie van TS en GS

55.000

GB 100% schadebedrag

GS 17 weken

60.000

GB 100% schadebedrag

GS 4  maanden

70.000

GB 100% schadebedrag

GS 5   maanden

80.000

GB 100% schadebedrag tot maximaal  € 82.000,--

GS 6   maanden

90.000

GS 7   maanden

100.000

GS 8   maanden

110.000

GS 9   maanden

120.000

GS 10 maanden

130.000

GS 11 maanden

150.000

GS 12 maanden

170.000

GS 13 maanden

190.000

GS 14 maanden

210.000

GS 15 maanden

Bijzonderheden

Let op: de overtredingen in 447c en 447d Sr kennen een stafmaximum van hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. Aanbevolen wordt hier alleen een taakstraf op te leggen of ter zitting taakstraf of hechtenis te vorderen.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Recidive binnen 5 jaar

-       1 maal: + 50%

-       meermalen: + 100% én dagvaarden

Legenda: GB = geldboete TS = taakstraf     GS = gevangenisstraf