Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (2017R002)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2017R002
Datum inwerkingtreding 1 juni 2017
Publicatie in Staatscourant 2017, 29777
Relevante beleidsregels Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten inclusief strafmaten Halt (2020R006)
Wetsbepalingen

rt. 26 en 27 Leerplichtwet 1969

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn is van toepassing op overtreding van de Leerplichtwet 1969.

Voor minderjarigen wordt ook verwezen naar Halt; de Halt tabel is opgenomen in de Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.

Gebruikte begrippen

Absoluut verzuim:

Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een school overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1969 (art. 2 lid 1 en art. 4a lid 1 jo. art. 26 Leerplichtwet 1969). Normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.

Relatief verzuim:

Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2, lid 1 en 3, art. 4a lid 1 en art. 4c jo. art. 26 Leerplichtwet 1969). Normadressaat: ouder/verzorger.

Een jongere die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bezoekt na inschrijving school niet geregeld (art. 2 lid 3 Leerplichtwet 1969). Normadressaat: jongere ouder dan 12 jaar.

Een vorm van relatief verzuim is luxe verzuim:

  • Als het gaat om maximaal 1 hele schooldag verzuim,  wordt na melding door school een eerste keer geen proces-verbaal opgemaakt, maar geeft de leerplichtambtenaar een waarschuwing.
  • Als ouders meer verlof nemen dan is toegestaan (bijvoorbeeld bij religieuze feestdagen), kan de leerplichtambtenaar direct pv opmaken, een waarschuwing is niet nodig.
  • Als de school uitdrukkelijk (via website, email, nieuwsbrief, schoolgids etc) heeft gecommuniceerd dat  verzuim rond de schoolvakanties gemeld zal worden bij leerplicht, kan de leerplichtambtenaar na ontvangst van een melding ook direct pv opmaken en hoeft niet eerst een waarschuwing gegeven te worden. In het proces-verbaal dient vermeld te worden hoe de school heeft gecommuniceerd over het melden bij leerplicht.

Wie wordt vervolgd?

Bij absoluut en luxe- schoolverzuim wordt de ouder/verzorger vervolgd. Bij signaalverzuim is het afhankelijk van de casus, leeftijd en omstandigheden of de ouders en/of de jongere zelf vervolgd word(t)(en). De mate van verwijtbaarheid speelt hierbij een rol.

Uitgangspunt is dat één ouder/verzorger wordt vervolgd, te weten degene die is gehoord dan wel de ouder/feitelijk verzorger die in het bevolkingsregister als gezinshoofd wordt aangemerkt vanuit de gedachte dat een boete het hele gezin treft. Bij co-ouderschap dient per verzuim beoordeeld te worden of één of beide ouders worden vervolgd.

Tabel

TABEL

Absoluut verzuim

first offender

1x recidive < 5 jaar

meermalen recidive

ouder/verzorger van minderjarige jongere OF

meerderjarige jongere

Dagvaarden + eis:

minimaal GB € 750

Eis GB € 1100 + HTS

1 week vw, prft 2 jaar

Eis GB € 1500 + HTS 1 week ov

(+ tul van evt. eerdere vw hts)

Relatief verzuim

first offender

1x recidive < 5 jaar

meermalen recidive

Luxe verzuimouder/verzorger

GB € 100 per kind per dag,

maximum eerste week € 600 per gezin,

maximum bij twee weken

€ 900 per gezin

transactie niet betaald = dagvaarden eis + 20%

Verzuim langer dan twee weken = dagvaarden

Eis GB € 150 per kind per dag,

maximum eerste week

€ 900 (per gezin),

maximum bij twee weken € 1200 (per gezin)

in ernstige gevallen vw HTS met prft 2 jaar

Eis GB € 200 per kind per dag,

maximum eerste week

€ 1200 (per gezin),

maximum bij twee weken € 1800 (per gezin)

first offender*

1x recidive < 5 jaar**

meermalen recidive

Signaalverzuim:

ouder/verzorger

Dagvaarden + eis:

minimaal GB € 250

Eis GB € 375 + HTS vw, prft 2 jaar

Eis minimaal GB € 500 + HTS ov

verzuim tot max. 60 uren:

minderjarige/leerplichtige

> 12 jaar:

Halt afdoening

verzuim vanaf 60 uren:

minderjarige/leerplichtige

> 12 jaar

Werkstraf of leerstraf tot maximaal 40 uur

Maatregel Toezicht en Begeleiding (jeugd-reclassering) voor 6 maanden

Geldboete indien jongere werk of inkomsten heeft

* Uitdrukkelijk wordt in overweging gegeven bij verbetering van de situatie de zaak voorwaardelijk te seponeren, aan te houden of een voorwaardelijke straf op te leggen, teneinde aldus druk op de ketel te houden.

(Eis) werkstraf of leerstraf tot maximaal 80 uur, begeleiding door de jeugdreclassering

Maatregel Toezicht en Begeleiding (jeugdreclassering) voor de duur van maximaal 2 jaar

Vanwege achterliggende problematiek kan het nodig zijn erkende interventies, zoals MST (Multi System Therapy) of FFT (Functional Family Therapy) in te zetten via de maatregel Jeugdreclassering.

Indien de jongere werk of inkomsten heeft, geldboete

** Uitdrukkelijk wordt in overweging gegeven bij verbetering van de situatie de zaak aan te houden of een voorwaardelijke straf op te leggen, teneinde aldus druk op de ketel te houden.

Legenda

Afkortingen
GB = Geldboete
HTS = hechtenis
vw = voorwaardelijk
prft = proeftijd
ov = onvoorwaardelijk