Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift (2015R042)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R042
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4413
Vervallen Richtlijn valsheid in geschrift 1999R021
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

art. 225 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op enkele vormen van valsheid in geschrift. Bij deze richtlijn geldt een verzwaarde recidiveregeling.

Basiscasus/delict

Valsheid in geschrifte

first offender

1x recidive

meermalen recidive

Voorhanden hebben vals rijbewijs*

GS 2 mnd

GS 3 mnd

GS 6 - 9 mnd ov

Opstellen of voorhanden hebben van een valse arbeidsovereenkomst / loonstrookjes** tbv afsluiten hypotheek of aangaan van een ander contract

GS 2- 4 mnd

GS 5 - 8 mnd

GS 10 - 12 mnd ov

Afsluiten telefoonabonnement onder valse personalia

Geen schadebedrag

GS 1 mnd

GS 3 mnd

GS 8 - 12 mnd ov

Schade tot € 1000,-

GS 2 mnd

GS 4 mnd

GS 12 mnd ov

Diploma, bul of certificaat vervalst, niet gebruikt

GB € 750 - 1000 of TS 60 - 80 uur

TS 90 - 120 uur

GS 3 mnd ov

Diplomavervalsing en gebruik van diploma e.d.***

TS 90 - 120 uur

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

Reeks diplomavervalsingen, per feit

GS 3 - 4 wkn

GS 5 - 6 wkn

GS 12 wkn ov

Bijzonderheden

om twee redenen is bij de strafeis aangehaakt bij eisen voor het voorhanden hebben van valse reisdocumenten: allereerst omdat een rijbewijs ook bruikbaar is als legitimatiemiddel en ten tweede omdat het ook nog de bevoegdheid geeft een motorrijtuig te besturen.

Strafverzwarend onder andere:

-** omvang (potentiele) schade slachtoffer

- ***Bij diplomavervalsing waardoor iemand een beroep mag uitoefenen waarvoor bijzondere kwalificaties

nodig zijn (denk aan een arts, tandarts), dient een hogere strafeis te volgen (uitgangspunt GS 1 mnd).

- Er is sprake is van professioneel opgezette fraude.

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk