Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten (2020R001)

Rechtskarakter Aanwijzing in de zin van art. 130, lid 6 Wet RO
 
Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van parketten
Registratienummer 2020R001
Publicatie in Staatscourant
Vervallen Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten (2016R011)
Relevante beleidsregels OM Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt (2020R006)
Wetsbepalingen
 • Wetboek van strafrecht, artikelen 173a, 173b, 174, 175
 • Wet milieubeheer, artikelen 8.40, 9.2.1.2, 9.2.2.1, 9.2.1.4, 9.2.3.2 en 18.18
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikelen 2.1 en 2.3
 • Vuurwerkbesluit artikelen 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 t/m 1.2.7, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 t/m 1.4.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1 t/m 2.2.4, 2.3.1 t/m 2.3.6, 3.1.1 3.2.1 t/m 3.2.3, 3.3.1, 3B.1 t/m 3B.6

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op vuurwerkovertredingen en -misdrijven, waaronder misdrijven met betrekking tot het zelf maken van vuurwerk (geïmproviseerd vuurwerk), gepleegd door meerderjarigen. De vuurwerkovertredingen door minderjarigen en de tabellen voor Halt staan in de richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt. De overtredingen van het Vuurwerkbesluit zijn economische delicten en zijn strafbaar gesteld via artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer in samenhang met artikelen 1a ten eerste, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten. De hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen van de Wet economische delicten zijn van toepassing in aanvulling op de relevante sanctiebepalingen van het Wetboek van Strafrecht.

De richtlijn is niet van toepassing op delicten die zijn te beschouwen als zware milieucriminaliteit.

Hierbij valt te denken aan zeer grote partijen (handelsindicatie) of flinke handel. Grootschalige illegale opslag en grootschalige illegale handel is maatwerk.

Andere misdrijven, gepleegd met vuurwerk, zoals vernieling, brandstichten, mishandelen, vallen niet onder het Vuurwerkbesluit, maar onder de Wet Wapens en Munitie of het Wetboek van Strafrecht.

De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat van de richtlijn wordt afgeweken. Afwijking van de richtlijn wordt beargumenteerd.

Bijkomende straffen

De Wet Economische delicten biedt, bij veroordeling (voor handel in professioneel vuurwerk ten behoeve van de particuliere markt) van vuurwerkbedrijven of personen  mogelijkheden om bijkomende straffen op te leggen.

Het gaat hierbij om onder meer het ontzeggen van het recht om gedurende een bepaald aantal jaren in vuurwerk te handelen, het intrekken van vergunningen, het verbod tot het uitoefenen van een bepaald beroep en het stilleggen van de onderneming. Dit kan bijdragen aan sanering van de vuurwerkbranche. Daarnaast kan ook worden gedacht aan de maatregel, strekkende tot beperking van de vrijheid opgelegd bij rechterlijke uitspraak, zoals genoemd in artikel 38v van het Wetboek van Strafrecht, waaronder de meldplicht en het locatieverbod. Deze mogelijkheden zijn niet expliciet opgenomen in deze richtlijn.

Recidive

Deze richtlijn kent een eigen recidiveregeling. Van recidive is sprake als vanaf de pleegdatum minder dan 5 jaar zijn verlopen na een eerdere veroordeling wegens een soortgelijk misdrijf.

Strafverzwarende omstandigheden

Voor strafverzwarende omstandigheden in het kader van deze richtlijn wordt verwezen naar de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.

Lijsten

Het aangetroffen vuurwerk wordt ten behoeve van de strafmaat ingedeeld in de hierna genoemde vier lijsten. De indeling van het vuurwerk in deze vier lijsten is gebaseerd op de algemene gevaarzetting die van dat vuurwerk uit gaat, onafhankelijk van de omstandigheden waaronder het is aangetroffen. De lijstindeling komt terug in de processen-verbaal van het onderzoek van vuurwerk van het Centraal Onderzoeksteam Vuurwerk (verder te noemen COV) Deze lijstindeling correspondeert niet met de categorie-indeling F1-F4, zoals doorgaans  aangegeven op het vuurwerk zelf en vermeldt in artikel 1A.1.3 lid 3 van het Vuurwerkbesluit (verder te noemen Vwb):

 • Lijst I betreft in Nederland toegestaan consumentenvuurwerk zoals aangegeven in de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (verder te noemen RACT).
 • Lijst II betreffen professioneel vuurwerk ingedeeld in categorie F2 of F3 en niet aangewezen in de RACT en daarnaast rookbommen T1/T2 en handfakkels.
 • Lijst III betreft professioneel vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F4, of vuurwerk dat volgens opschrift niet is voorzien van een F categorie (categorie F1,F2,F3) en daarnaast vuurwerk P1/P2 met uitzondering van handfakkels.
 • Lijst IV betreft geïmproviseerd vuurwerk (vuurwerk dat zelf is vervaardigd of is aangepast).

Lijst I Verboden handelingen met consumentenvuurwerk

Het gaat dan om de volgende situaties:

 • Binnen de toegestane tijd meer dan 25 kilo consumentenvuurwerk voorhanden hebben op een voor het publiek toegankelijke plaats (art. 1.2.4, lid 2 onder a Vwb).
 • Buiten de toegestane tijd voorhanden hebben van consumentenvuurwerk (met uitzondering het voorhanden hebben van maximaal 25 kilo op een niet voor het publiek toegankelijke plaats, 1.2.4, lid 2 onder b VwB)

Deze lijst geldt niet voor inrichting gebonden overtredingen, gepleegd door vuurwerkverkooppunten. Daarvoor is de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten van toepassing.

TABEL

Voorhanden hebben van
consumentenvuurwerk

First offender

1x recidive

Meermalen recidive

t/m 25 kg (buiten toegestane tijd)

GB € 100

GB € 150

GB € 200

26 tot 50 kg

GB € 250

GB € 375

TS 20 uren

50 tot 100 kg

GB € 500

GB € 750

TS 40 uren

100 kg of meer

GB vanaf € 750

GB vanaf € 1200

TS 60 uren

Afsteken buiten toegestane tijd

GB € 250

GB € 375

TS 20 uren

Lijst II professioneel vuurwerk, dat is ingedeeld in categorie F2 of F3 en niet als consumentenvuurwerk is aangewezen in de RACT en daarnaast rookbommen T1/T2 en handfakkels

Dit vuurwerk wordt onderverdeeld in twee lijsten:

 • Lijst A: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F2 en niet is aangewezen in de RACT of rookbommen T1/T2 en handfakkels
 • Lijst B: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F3 en niet is aangewezen in de RACT.
Lijst A

Voorhanden hebben

Ter beschikking stellen/afleveren aan meerderjarigen

Ter beschikking stellen/ afleveren aan minderjarigen

tot 10 kg

GB € 400

TS 20 uur

TS 40 uur

10 tot 50 kg

GB € 600

TS 40 uur

TS 80 uur

50 tot 100 kg

GB € 600 tot € 1.000 of TS 20 uur

TS 80 uur

TS 120 uur

100 kg of meer

TS 60 uur

TS 120 uur + GS 2 weken vw

TS 180 uur + GS 1 maand vw

Tot ontbranding brengen; per stuk

GB € 400

Lijst B

Voorhanden hebben

Ter beschikking stellen/afleveren aan meerderjarigen

Ter beschikking stellen/ afleveren aan minderjarigen

tot 10 kg siervuurwerk/
tot 20 stuks (flash)bangers

GB € 600

TS 60 uur

TS 90 uur

10 tot 50 kg siervuurwerk/
20 tot 60 stuks (flash)bangers

GB € 750 tot € 1.000 of TS 20 uur

TS 120 uur +

GS 2 tot 4 weken vw

TS 180 uur +

GS 1 maand vw

50 tot 100 kg siervuurwerk/

60-100 stuks (flash)bangers

TS 100 uur

TS 180 uur +

GS 1 maand vw

TS 240 uur +

GS 6 weken vw

100 kg of meer siervuurwerk/ 100 of meer stuks (flash)bangers

TS 180 uur +

GS 1 maand vw

GS vanaf 2 maanden ov

GS vanaf 4 maanden ov

Tot ontbranding brengen; per stuk

GB € 600

Lijst III professioneel vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F4 of vuurwerk dat volgens opschrift niet  is voorzien van een F categorie (categorie F1,F2,F3) en daarnaast vuurwerk P1/P2 met uitzondering van handf akkels.

TABEL

Voorhanden hebben van vuurwerk, ingedeeld in categorie F4 of niet ingedeeld, niet zijnde shells (mortierbommen), vuurpijlen met hoofdzakelijk knaleffect (zoals lawinepijlen, signaalraketten etc), zwaar knalvuurwerk

First offender

Recidive

1 tot 20 stuks

TS 90 uur

GS 6 weken tot 3 maanden ov

20 tot 40 stuks

TS 120 uur

GS 4 tot 6 maanden ov

40 tot 60 stuks

TS 140 uur +

GS 2 weken vw

GS 6 tot 9 maanden ov

60 tot 100 stuks

TS 180 uur + GS 6 weken vw

GS 9 tot 12 maanden ov

100 tot 200 stuks

GS 6 maanden ov

GS vanaf 12 maanden ov

200 stuks of meer

GS 9 maanden ov

GS vanaf 15 maanden ov

TABEL

Voorhanden hebben van shells (mortierbommen), vuurpijlen met hoofdzakelijk knaleffect (zoals lawinepijlen, signaalraketten etc), zwaar knalvuurwerk, ingedeeld in categorie F4 of niet ingedeeld

First offender

Recidive

1 tot 7 stuks

TS 60 uur

GS 1 maand ov

7 tot 20 stuks

TS 120 uur

GS 3 tot 6 maanden ov

20 tot 40 stuks

TS 180 uur

GS 9 tot 12 maanden ov

40 tot 60 stuks

TS 200 uur +

1 maand vw

GS vanaf 12 maanden ov

60 tot 100 stuks

TS 240 uur + 3 maanden vw

GS vanaf 12 maanden ov

100 tot 200 stuks

GS 9 maanden ov

GS vanaf 12 maanden ov

200 stuks of meer

GS 12 maanden ov

GS vanaf 15 maanden ov

TABEL

Professioneel vuurwerk lijst III

Ter beschikking stellen/afleveren

1x recidive

Meermalen recidive

Per aflevering aan meerderjarige

2 maanden ov

3 maanden ov

4 maanden ov

Per aflevering aan minderjarige

4 maanden ov

6 maanden ov

8 maanden ov

Voor de strafmaat dient, bij de strafmaat voor het enkel ter beschikking stellen, ook de strafmaat voor het voorhanden hebben te worden opgeteld.

TABEL

Professioneel vuurwerk lijst III,

Tot ontbranding brengen

1x recidive

Meermalen recidive

Per keer

TS 60 uren

TS 90 uren

TS 120 uren

Deze tabel is niet van toepassing indien er door het ter ontbranding brengen van dit vuurwerk schade is ontstaan of als er doden of gewonden bij zijn gevallen.

Lijst IV Geïmproviseerd vuurwerk (zelfgemaakt vuurwerk of vuurwerk waaraan geknutseld is)

TABEL

Zonder erkenning vervaardigen, voorhanden hebben, aan een ander overdragen/ter beschikking stellen, tot ontbranding brengen

Geïmproviseerd vuurwerk

GS 6 tot 9 maanden ov

Legenda

Afkortingen

GB = geldboete

TS = taakstraf

GS = gevangenisstraf

vw = voorwaardelijk

ov = onvoorwaardelijk