Richtlijn voor strafvordering Wet personenvervoer 2000 (2018R015)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2018R015
Datum inwerkingtreding 1 januari 2019
Publicatie in Staatscourant 2018, 67904
Vervallen Richtlijn voor strafvordering Wet personenvervoer 2000 (2017R008)
Relevante beleidsregels

Kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

A anwijzing OM-strafbeschikking (2018A010)

Wetsbepalingen

Artikel 1 Wet op de economische delicten (WED),                                             Wet personenvervoer 2000
Besluit personenvervoer 2000                                                                 Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven                                           taxivervoer

Bijlagen -

BESCHRIJVING

Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake overtredingen bepaald bij of krachtens de Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000), die in artikel 1 van de Wet op de economische delicten (WED) als economisch delict zijn aangemerkt.

ACHTERGROND

Deze richtlijn richt zich op de strafrechtelijk gehandhaafde bepalingen voortkomende uit de Wet personenvervoer 2000 en het Besluit personenvervoer 2000 (Bp 2000).

VERVOLGING

Recidive

a. Recidivetermijn

Van recidive is alleen sprake indien een soortgelijke overtreding wordt begaan binnen vijf jaar na afdoening [1] van de vorige overtreding. Door het OM wordt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vastgesteld of sprake is van recidive.

b. Sanctie bij recidive

Bij overtredingen van de Wp 2000 wordt in beginsel zonder beperking ongeacht de mate van recidive een strafbeschikking uitgevaardigd waarmee een geldboete wordt opgelegd,. In afwijking daarop wordt de verdachte gedagvaard indien er bij misdrijven drie keer of vaker recidive plaatsvindt (artikel 103 Wp 2000).

Als recidive wordt geconstateerd, geldt het volgende ophogingspercentage ten opzichte van het bij de overtreding behorende geldboete:

Tabel1

Ophogingspercentage tarieflijst bijlage

werknemers/chauffeurs

ondernemers/zelfstandigen

één keer recidive

+ 10 %

+ 50 %

meermalen recidive

+ 20 %

+ 100 %

Voor de eis ter terechtzitting wordt geen hoger tarief gehanteerd tenzij er redenen zijn om aan te nemen dat verzet uitsluitend is gedaan ter uitstel van de executie of om de procesgang te vertragen [2] .

NB Op overtredingen die feitgecodeerd met een politiestrafbeschikking kunnen worden afgedaan is de recidiveregeling niet van toepassing.

Hoogte geldboete

Indien sprake is van meer te beoordelen feiten in één strafdossier, dan worden de geldboetes van de afzonderlijke feiten opgeteld. Gezien de aard van de delicten en het functioneel daderschap worden de geldboetes bij economische delicten bij elkaar opgeteld. Binnen de door de wet gestelde grenzen kan worden afgeweken van de aangegeven bedragen, hetzij naar beneden, hetzij naar boven, indien de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd daartoe aanleiding geven. Bij grote bedrijven, ernstige overtredingen, onrechtmatig genoten voordeel dat uitgaat boven het tarief dat vastgesteld is voor de overtreding kan een hoger tarief geïndiceerd zijn. Bij economische delicten kan de draagkracht van de rechtspersoon of natuurlijke persoon mede bepalend zijn voor de hoogte van de strafbeschikking of eis ter terechtzitting. Bij het uitvaardigen van een strafbeschikking kan tevens rekening worden gehouden met de eventuele verbeurdverklaring van een last onder dwangsom. Hiertoe bestaat echter geen verplichting, immers een dwangsom dient om uitvoering van de last te bewerkstelligen, en het verbeuren daarvan - en dus ook de invordering - betreffen alleen het niet-nakomen van de last, en vormen geen (punitieve) sanctie op de nadien geconstateerde normschendingen [3] .

BIJLAGE: TARIEFLIJST

tabel

Artikel

Geldboete in Euro

Normadressaat

Bijzonderheden

Bepalingen vergunning

Busvervoer

Art. 7 lid 1 Wp 2000

Verrichten van openbaar vervoer (anders dan per trein) of besloten busvervoer zonder geldige communautaire vergunning

4400

Vervoerder

Misdrijf (art. 103 Wp 2000 jo. art. 1 onder 3WED)

NB In art. 4, 2e lid Wp 2000 wordt het aanbieden van besloten busvervoer gelijkgesteld met het verrichten van dat vervoer

LET OP: ERRU-inbreuk indien busvervoer

1800

Vervoerder

Indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen

NB Vrijstellingen besloten busvervoer zijn vermeld in art. 4 Bp 2000

Taxivervoer

Art. 76 lid 1 Wp 2000

Verrichten van taxivervoer zonder een daartoe verleende vergunning

4400

Vervoerder

Misdrijf (art. 103 Wp 2000 jo. art. 1 onder 3WED)

1800

Chauffeur die taxivervoer als bijverdienste verricht

1800

Vervoerder

Indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen

Taxivervoer

Art. 76 lid 1, jo. 75 lid 1 Wp 2000

Aanbieden van taxivervoer zonder een daartoe verleende vergunning

4400

Vervoerder

Misdrijf (art. 103 Wp 2000 jo. art. 1 onder 3WED)

1800

Vervoerder

Indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen

Busvervoer

Art. 7 lid 2 Wp 2000

Eensluidend gewaarmerkt afschrift van communautaire vergunning niet in voertuig aanwezig hebben

360

Vervoerder

Art. 1, onder 3° WED

Feitcode E 106 b

Taxivervoer

Art. 76e lid 1 Wp 2000

Handelen in strijd met vergunning/ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen

1800 (handelen in strijd met beperking)

Vergunninghouder

(vervoerder)

Art. 1 onder 4WED)

360 (per voorschrift)

Busvervoer

Art. 7 lid 3 Wp 2000

Een gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen aan een derde ten behoeve van het verrichten van vervoer als bedoeld in art. 7, lid 1 Wp 2000

Taxivervoer

Art. 76e lid 2 Wp 2000

Het door de houder van een vergunning een vergunningbewijs al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen aan een derde ten behoeve van het verrichten van taxivervoer

4400

Vergunninghouder

(vervoerder)

Misdrijf (art. 103 Wp 2000 jo. art. 1 onder 3WED).

Een ‘derde’ is iemand die niet voor rekening en risico van de vergunninghouder vervoer verricht

Busvervoer

Art. 7 lid 4 Wp 2000

Het al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen van een gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning door de derde ex art. 7 lid 3 Wp 2000 aan een andere derde

Taxivervoer

Art. 76e lid 3 Wp 2000

Het ter beschikking stellen van een vergunningbewijs door de derde ex art. 76e lid 2 Wp 2000 aan een andere derde

4400

De derde aan wie de vergunning ter beschikking is gesteld door de vergunninghouder. (daadwerkelijke vervoerder)

Misdrijf (art. 103 Wp 2000 jo. art. 1 onder 3WED)

Art. 14 lid 3 Bp 2000

Geen aanvraag tot wijziging vergunning bij wijziging naam van de vervoerder

900

Vervoerder

Art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Art. 19 lid 2 Bp 2000

Niet (tijdig) inleveren van een ongeldig vergunningbewijs

1800

Vervoerder

Art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Inleverplicht binnen 4 weken. Indien er tevens een last onder dwangsom is verbeurd, kan daarmee rekening worden gehouden.

Art. 20 Bp 2000

Gebruiken van een bewerkt vergunningbewijs.

700

Vervoerder

Bestuurder

Art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Indien de verdachte wordt verdacht van valsheid in geschrifte, dan vervolgen voor art. 225 Sr. Bij art. 20 Bp 2000 is geen opzet vereist. Indien het vergunningbewijs zodanig wordt gevouwen of beschreven dat essentiële informatie niet meer zichtbaar is, kan (indien er geen valsheid in geschrifte wordt vermoed) op basis van dit artikel worden opgetreden.

Kentekenbewijs

Art.77 lid 2 Bp 2000

Met een bus of auto meer personen vervoeren dan wel deze bus of auto voor ander vervoer gebruiken dan blijkens het kentekenbewijs is toegestaan

360

Bestuurder

Busvervoer

Art. 104 Wp 2000 en 118 Bp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Taxivervoer

Art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 105 b

Art.76 lid 1 Bp 2000

Openbaar vervoer met een bus of besloten busvervoer verrichten terwijl op het kentekenbewijs de vermelding ontbreekt dat het voertuig is goedgekeurd als bus

360

Vervoerder

Busvervoer

Art. 104 Wp 2000 en 118 Bp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 105 d

Art. 76 lid 1 Bp 2000

Taxivervoer of openbaar vervoer met een auto verrichten terwijl op het kentekenbewijs de vermelding ontbreekt dat het voertuig is goedgekeurd als taxi

360

Vervoerder

Busvervoer

Art. 104 Wp 2000 en 118 Bp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Taxivervoer

Art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 105e

Klachtenregeling

Busvervoer

Art. 13 lid 1 Wp 2000

Niet kenbaar maken van een klachtenregeling

900

Vervoerder

Art. 1 onder 4° WED

Taxivervoer

Art. 78 lid 1 Wp 2000

Idem

Art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED.

Taxivervoer

art. 72a Bp 2000 jo. art. 2 lid 2 RMBTT [4]

Het ten behoeve van het duidelijk kenbaar maken niet leesbaar tonen van de klachtenkaart (formeel taxi-informatiekaart)

180

Vervoerder

Art. 80 jo. art. 79, lid 1onder a Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Tarieven (Taxivervoer)

Art. 80 jo. art. 81 Wp 2000 jo . art.1 lid 4 RMBTT

Verrichten van taxivervoer boven het vastgestelde maximumtarief.

900

Vervoerder

Art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Indien uit omstandigheden blijkt dat het maximumtarief meermaals en/of opzettelijk is overschreden (frauduleus karakter), kan een hoger tarief geïndiceerd zijn.

Dit verbod geldt niet voor contractvervoer.

Art. 73, lid 1 Bp 2000 jo. art, 2 lid 1 RMBTT

Het niet duidelijk leesbaar tonen van de tarieven aan de buiten- en binnenzijde van de auto.

180

Vervoerder

Art. 80 jo. art. 79, lid 1onder c Wp 2000 en art. 2a RMBTT, art. 118 Bp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 114

Vervanging

Art. 26 lid 3 Bp 2000

Niet melden van de vervanging van de vakbekwame persoon.

1800

Vervoerder

Art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Geneeskundige verklaring (Busvervoer)

Art. 74 lid 1 Bp 2000

Bestuurder belasten met busvervoer zonder dat bestuurder in het bezit is van een geldige geneeskundige verklaring.

500

Vervoerder

Art 104 lid 1 onder c Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 110a

Art. 74 lid 3 Bp 2000

Als bestuurder van een bus de geneeskundige verklaring niet bij zich hebben.

180

Bestuurder

Art. 104 lid 1 onder c Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 111a

Chauffeurskaart (Taxivervoer)

Art. 81 lid 3 cq 4 Bp 2000

Bestuurder belasten met taxivervoer zonder geldige chauffeurskaart

360

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 113aa

Art. 81 lid 5 Bp 2000

Taxivervoer verrichten zonder in het bezit te zijn van een geldige chauffeurskaart.

Bezit: 360

Bestuurder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 113a

Art. 81 lid 5 Bp 2000

als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer

wordt verricht de aan hem door Onze Minister

verstrekte chauffeurskaart of chauffeurskaart onder

beperkingen niet gebruiken ten behoeve van een

deugdelijke registratie van de gegevens, bedoeld in

artikel 79, derde tot en met vijfde lid, Bp 2000

360

Bestuurder

Feitcode E 113 ab

Administratie in voertuig (Taxivervoer)

Art. 81 lid 6 Bp 2000

Taxivervoer verrichten als bedoeld in art. 81 lid 4 Bp 2000 zonder het deel van de administratie in de auto aanwezig waarmee dat taxivervoer kan worden aangetoond.

180

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED.

Taxameter (Taxivervoer)

78 lid 1 Bp 2000

Als vervoerder in een auto waarmee taxivervoer wordt verricht, geen taxameter aanwezig hebben die zichtbaar voor de reiziger de vervoerprijs overeenkomstig de kenbaar gemaakte tarieven aangeeft

900

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 a Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED.

Feitcode E 115

78 lid 2 Bp 2000

Er geen zorg voor dragen dat de taxameter voldoet aan de regels die bij en krachtens de Metrologiewet zijn gesteld

900

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 a Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 116

78 lid 3 Bp 2000

Taxivervoer verrichten zonder de in de auto aanwezige taxameter te gebruiken

900

Bestuurder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 a Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 117

1 lid 1 Reg. periodieke controle taxameters jo. 78 lid 4 Bp 2000

Taxivervoer verrichten terwijl de ingebouwde taxameter niet binnen de termijn van één jaar is gekeurd.

500 indien termijn-overschrijding minder dan 1 maand

900

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 a Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 118 a/b

Boordcomputer (Taxivervoer)

Art.79 lid 1 Bp 2000

Er geen zorg voor dragen dat in een auto waarmee taxivervoer wordt verricht een boordcomputer aanwezig is waarvoor een typegoedkeuring is verleend, als bedoeld in artikel 22 lid 1 WVW 1994

1800

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 a Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 170

Art.79 lid 2 Bp 2000

De boordcomputer, heeft geen activeringskeuring of, voor zover bepaald bij ministeriële regeling, geen periodiek onderzoek ondergaan,

1800

Vervoerder

idem

Feitcode E 171

Art.79 lid 3 Bp 2000

Er geen zorg voor dragen dat de boordcomputer altijd:

a. de kilometerstand van de auto;

b. het kenteken van de auto:

c. de datum en de tijd;

d. de door de auto afgelegde route;

e. informatie over de werking van de boordcomputer,

registreert

1800

Vervoerder

idem

Art.79 lid 5 Bp 2000

Er gedurende het taxivervoer geen zorg voor dragen dat de boordcomputer de volgens art. 79 lid 5 Bp 2000 vereiste gegevens registreert

1800

Vervoerder

idem

Art.80 lid 2 Bp 2000

De door de boordcomputer

geregistreerde gegevens niet ten minste 104 weken, gerekend vanaf de datum waarop de gegevens betrekking hebben bewaren

1800

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Het niet bewaren van gegevens wordt in principe bestuurlijk afgedaan, tenzij expliciet onderzoek

Art.80 lid 6 Bp 2000

Als vervoerder er geen zorg voor dragen dat de niet op correcte wijze functionerende of buiten gebruik zijnde boordcomputer, binnen de bij ministeriële regeling bepaalde termijn wordt hersteld

1800

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Dit artikel wordt gebruikt als dit bij een bedrijf stelselmatig voorkomt en als wordt doorgereden met defecte BCT’s

Art.80 lid 8 Bp 2000

Art.80 lid 9 Bp 2000

Taxivervoer verrichten terwijl

a. de boordcomputer ondeugdelijk is (doen) gemaakt, (doen) vernietigt dan wel toegelaten dat de boordcomputer ondeugdelijk is gemaakt, of is vernietigd;

b. in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht een voorziening aanwezig is die kennelijk is bedoeld om voor misbruik, als bedoeld in onderdeel a, aan te wenden

1800

700

Vervoerder

Bestuurder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 172 a/b

Art.81 lid 1 Bp 2000

Ten behoeve van een deugdelijke registratie van de gegevens, bedoeld in artikel 79, derde tot en met vijfde lid, geen door Onze Minister verstrekte ondernemerskaart gebruiken

1800

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Art.83 lid 5 Bp 2000

(chauffeurs-/ondernemerskaart)

Art.83 lid5 jo. lid 7 Bp 2000 (keuringskaart)

Als houder van een boordcomputerkaart verlies of diefstal van zijn

boordcomputerkaart niet melden

180

Houder kaart

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Termijn: onmiddellijk:

art. 8 lid 2 RGBB; chauffeurskaart

art. 12, lid 2 RGBB; ondernemerskaart;

art. 15, lid 2 RGBB;

keuringskaart

Art.83 lid 6 Bp 2000 (chauffeurs-/ondernemerskaart)

Art.83 lid6 jo. lid 7 Bp 2000 (keuringskaart)

Als houder van een boordcomputerkaart een defecte, beschadigde of

ingetrokken boordcomputerkaart niet binnen de gestelde termijn inleveren

360

Houder kaart

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Chauffeurskaart:

Termijn: inleveren bij afgifte vervangende kaart;

art. 9 lid 1 RGBB;

Ondernemerskaart en keuringskaart, termijn onmiddellijk;

Art. 12 lid 4 en art 15 lid 4 RGBB

Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten (RGBB) (Taxivervoer)

Art. 4 RGBB aanhef en onder a jo. art. 83 lid 8 Bp 2000

Als houder van een boordcomputerkaart de boordcomputerkaart, dan wel de daarbij behorende pincode en pukcode, aan een daartoe niet bevoegde derde overdragen;

1800

Houder kaart

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 173 a

Art. 4 RGBB aanhef en onder b jo. art. 83 lid 8 Bp 2000

Als houder van een boordcomputerkaart de buitenkant van de boordcomputerkaart, dan wel de elektronische gegevens die reeds op de kaart zijn opgeslagen aanpassen of wijzigen

1800

Houder kaart

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E173 b

Art. 4 RGBB aanhef en onder c jo. art. 83 lid 8 Bp 2000

Als houder van een boordcomputerkaart de elektronische gegevens op de kaart voorzien van een onjuiste aantekening

1800

Houder kaart

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 173 c

Art. 16 lid 1 RGBB jo. art. 80 lid 1 Bp 2000

Bij aanvang van de werkzaamheden aan boord van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht niet de kaart en/of pincode in de boordcomputer invoeren

360

Bestuurder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 174 a

Art. 16 lid 2 RGBB jo. art. 80 lid 1 Bp 2000

De voorafgaand aan het rijden genoten pauze dan wel andere verrichte werkzaamheden niet direct na de in het eerste lid bedoelde handelingen in de boordcomputer invoeren

180

Bestuurder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Art. 16 lid 3 RGBB jo. art. 80 lid 1 Bp 2000

Bij de aanvang van taxivervoer niet het werkingsniveau taxivervoer inschakelen en/of niet de aanvang en het einde van iedere rit invoeren

180

Bestuurder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Feitcode E 174 b

Art. 16 lid 4 RGBB jo. art. 80 lid 1 Bp 2000

De gegevens die niet automatisch met behulp van sensoren worden gegenereerd niet invoeren, dan wel deze niet handmatig accepteren indien zij via een externe inrichting worden ingevoerd.

180

Bestuurder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Art. 18 lid l RGBB jo. art. 80 lid 1 Bp 2000

Ingeval van een storing als bedoeld in de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi of als de boordcomputer buiten gebruik is deze niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie werkdagen, door een erkenninghouder laten herstellen en/ of er geen zorg voor dragen dat de bestuurder gedurende zijn dienst een registratie bijhoudt van diens arbeids- en rusttijden en van de overige vereiste gegevens

1800

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Art. 19 lid l RGBB jo. art. 80 lid 1 Bp 2000

De in de boordcomputer geregistreerde gegevens niet binnen de voorgeschreven termijn met behulp van de ondernemerskaart naar de vestiging overbrengen

360

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Art. 19 lid 2 RGBB jo. art. 80 lid 1 Bp 2000

Er geen zorg voor dragen dat de gegevens op een chauffeurskaart waarmee ten behoeve van de onderneming in de relevante periode taxivervoer is verricht, tenminste elke vijf weken worden overgebracht naar een boordcomputer die aan de onderneming is gekoppeld

360

Vervoerder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Art. 19 lid 3 RGBB jo. art. 80 lid 1 Bp 2000

De gegevens op de chauffeurskaart niet ten minste elke vijf weken overbrengen naar de boordcomputer van elke vervoerder ten behoeve van wie hij in die periode taxivervoer heeft verricht

180

Bestuurder

art. 80 jo. art. 79 lid 1 e Wp 2000 en art. 118 Bp 2000, jo. art. 1 onder 4° WED

Cabotagevervoer

Art. 8 lid 2 aanhef en onder a,b of c Wp 2000

Cabotagevervoer verrichten in strijd met artikel 15 Verordening 1073/2009/EG.

4400

Buitenlandse vervoerder

art. 1 onder 4° WED

Illegaal vervoer.

Cabotagevervoer is het binnenlands personenvervoer dat door ondernemers wordt verricht die in het buitenland gevestigd zijn.

.

Art. 8 lid 2 aanhef en onder c Wp 2000

Niet terugzenden van gebruikte reisbladen conform het bepaalde in artikel 17, lid 5 Verordening 1073/2009/EG.

500

Vervoerder

art. 1 onder 4° WED

Vervoer per bus en auto van en naar landen die geen lidstaat en geen partij zijn bij de EER zijn

Art. 91 lid 3 Bp 2000

Niet ten minste 2 jaren een kopie bewaren van een reisblad op het kantoor van de vervoerder.

500

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Geregeld (bijzonder) vervoer van en naar lidstaten/EER-partijen

Art. 8 lid 2 aanhef en onder a/b Wp 2000

In strijd met verordening 1073/2009/EG geregeld- of een bijzondere vorm van geregeld vervoer te verrichten.

4400

Vervoerder

art. 1 onder 4° WED

Art. 8 lid 2 aanhef en onder a/b Wp 2000

Geregeld vervoer of een bijzondere vorm van geregeld vervoer verrichten zonder de krachtens art. 19, lid 1 Verordening 1073/2009/EG verplichte bescheiden in de bus aanwezig te hebben.

360 per document

Vervoerder

art. 1 onder 4° WED

Betreft vergunning of controledocument, zijnde een reisblad (art. 12, lid 1 Vo. 1073/2009/EG )

Geregeld (bijzonder) vervoer van en naar landen die partij zijn bij de Interbus-overeenkomst, derde landen en andere landen

Art. 98 lid 1 Bp 2000

Geregeld vervoer of een bijzondere vorm van geregeld vervoer verrichten van en naar derde en andere landen zonder een daartoe strekkende vergunning.

4400

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

€ 1800 indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen.

Art. 99 lid 1 Bp 2000

Niet tijdig de beëindiging van de exploitatie van geregeld vervoer kenbaar maken.

500

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Art. 100 Bp 2000

Geregeld vervoer of bijzondere vorm van geregeld vervoer verrichten zonder de benodigde bescheiden in de bus aanwezig te hebben.

360

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Art. 101 lid 1 Bp 2000

Niet tijdig verstrekken van kwartaalgegevens betreffende geregeld vervoer of bijzondere vorm van geregeld vervoer.

360

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Pendelvervoer van en naar landen die partij zijn bij de Interbus-overeenkomst, derde landen en andere landen

Art. 102 lid 1 Bp 2000

Pendelvervoer verrichten zonder een daartoe strekkende vergunning.

4400

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Deze verplichting geldt niet indien met een land is overeengekomen dat geen vergunning is vereist.

€ 1800 indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen

Art. 103 Bp 2000

Pendelvervoer verrichten zonder de benodigde bescheiden in de bus aanwezig te hebben.

360

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Ongeregeld vervoer met bussen uit lidstaten, derde landen, landen die partij zijn bij de Interbus-overeenkomst en andere landen

Art. 104 Bp 2000

Ongeregeld vervoer verrichten in strijd met:

Lid 1: Beneluxbeschikking

Lid 2: ASOR

Lid 3: Interbus-overeenkomst

4400

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Indien de chauffeur de benodigde vervoersdocumenten niet aanwezig heeft, geldt art. 108 Bp 2000.

Art. 105 Bp 2000

Ongeregeld vervoer verrichten zonder een daartoe strekkende vergunning.

4400

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

€ 1800 indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen.

Art. 106 Bp 2000

Ongeregeld vervoer verrichten met bussen die blijkens kenteken zijn ingeschreven in een andere staat, zonder daartoe strekkende vergunning.

4400

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

€ 1800 indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen.

Art. 107 Bp 2000

Ongeregeld vervoer verrichten door een in Nederland gevestigde vervoerder, zonder houder te zijn van een communautaire vergunning.

4400

Vervoerder

(in NL gevestigd)

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

€ 1800 indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen.

Art. 108 Bp 2000

Ongeregeld vervoer verrichten zonder de benodigde bescheiden in de bus aanwezig te hebben.

360 per document

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Art. 109 Bp 2000

Ongeregeld vervoer verrichten zonder het vergunningsbewijs of door onze Minister gewaarmerkt afschrift in de bus aanwezig te hebben

360

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Vervoer voor eigen rekening (internationaal)

Art. 8 lid 2 aanhef en onder d Wp 2000

Voor eigen rekening vervoer verrichten in strijd met verordening 1073/2009/EG.

4400

Vervoerder

art. 1 onder 4° WED

Art. 8 lid 2 aanhef en onder d Wp 2000

Voor eigen rekening vervoer verrichten zonder de krachtens art. 19, lid 1 Verordening 1073/2009/EG verplichte bescheiden in de bus aanwezig te hebben.

360

Vervoerder

art. 1 onder 4° WED

Art. 8 lid 2 onder d Bp 2000

Voor eigen rekening vervoer verrichten van en naar derde landen en andere landen zonder het krachtens art 5 lid 5 1073/2009/EG verplichte attest.

4400

Vervoerder

art. 1 onder 4° WED

Deze verplichting geldt niet indien met een land is overeengekomen dat geen vergunning is vereist.

€ 1800 indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen.

Art. 114 Bp 2000

Voor eigen rekening vervoer verrichten van en naar derde landen en andere landen zonder de benodigde bescheiden in de bus aanwezig te hebben.

360

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

Internationaal taxivervoer

Art. 115 lid 3 Bp 2000

Internationaal taxivervoer verrichten zonder te beschikken over een vergunning van het land waar de auto is geregistreerd.

4400

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

€ 1800 indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen.

Art. 117 Bp 2000

Internationaal taxivervoer verrichten zonder de benodigde bescheiden in de auto (taxi) aanwezig te hebben.

360 per document

Vervoerder

art 83 Wp 2000 jo. art. 1 onder 4° WED

[1] Afdoening houdt in: een onherroepelijke strafbeschikking, een onherroepelijk vonnis óf een betaalde transactie

[2] Zie eveneens Aanwijzing OM-afdoening

[3] HR, 20 maart 2007, LJN: AZ7078

[4] Regeling maximum tarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (RMBTT)