Richtlijn voor strafvordering zware mishandeling (2020R009)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2020R009
Datum inwerkingtreding 1 maart 2021
Publicatie in Staatscourant

2020, 62345

Vervallen Richtlijn voor strafvordering zware mishandeling (2019R009)
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

Art. 302 Wetboek van Strafrecht

Bijlagen

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van geweld die gekwalificeerd/tenlastegelegd worden als zware mishandeling (en niet als poging doodslag). De richtlijn is ook van toepassing op huiselijk geweld.

Voor kindermishandeling is een afzonderlijke richtlijn.

Basiscasus/delict

Zware mishandeling, alleen gepleegd.

tabel

Letsel

First offender

Slaan tegen het hoofd/ kopsto(o)t(en)

of

Schoppen tegen het lichaam

of

Slachtoffer ergens in/af duwen

Zwaar lichamelijk letsel**

GS  6 tot 18 maanden

Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/ invaliditeit/hulpbehoevendheid**

GS 24 tot 36 maanden

Gooien, slaan met voorwerp (niet zijnde wapen WWM) of met vuurwerk

of

Met een auto opzettelijk inrijden op een persoon*

Zwaar lichamelijk letsel

GS 12 tot 24 maanden

(bij inrijden ook OBM*)

Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/ invaliditeit/hulpbehoevendheid

GS 30 tot 42 maanden

(bij inrijden ook OBM*)

Spuiten met bijtende stof

of

Brandmerken

of

Opzettelijk toebrengen tatoeages

Zwaar lichamelijk letsel

GS  18 tot 30 maanden

Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/ invaliditeit/hulpbehoevendheid

GS 36 maanden tot 5 jaren

(indien oogmerk verminking meer dan 5 jaar)

Steken met een mes of vergelijkbaar voorwerp

of

Kapotgeslagen glas

of

Gebruik slagwapen/zwaar voorwerp/fles of glas op hoofd

Zwaar lichamelijk letsel

GS 24 tot 36 maanden

Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/ invaliditeit/hulpbehoevendheid

GS 4 tot 6 jaren

Bijzonderheden

Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, noch een kale taakstraf (art 22b lid 1 sub a Sr).

Strafverzwarend is onder andere:

Meerdere slachtoffers

Er is sprake van huiselijk geweld, in elk geval van de situatie als bedoeld in art 304 sub 1 Sr

Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen of journalisten***

Evenement of voetbalgerelateerd***

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld***

Discriminatoire aspecten***

Agressie in het verkeer (niet zijnde inrijden met auto op persoon)

Confrontatie opgezocht door verdachte

In vereniging gepleegd

Voorwerp van te voren meegenomen door verdachte (geen voorbedachte raad)

(Ernstige) recidive

* + 30 mnd OBM  (bij zwaar lichamelijk letsel) / OBM 5 jaar (bij blijvend letsel). Bij soortgelijke recidive kan tot maximaal 5 jaar OBM worden gevorderd.

** De categorieën ‘zwaar lichamelijk letsel’ en  ‘blijvende vorm van ernstige invaliditeit of hulpbehoevendheid’ kunnen elkaar overlappen. Met de oplopende strafzwaarte is vooral tot uitdrukking gebracht dat blijvende invaliditeit / hulpbehoevendheid zwaarder wegen dan zwaar lichamelijk letsel dat (al dan niet door adequaat medisch ingrijpen) geen blijvende gevolgen met zich heeft gebracht.

*** De verhogingspercentages genoemd in de aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen kunnen hier niet onverkort op worden toegepast. Maatwerk is hier geboden.

Legenda

Afkortingen

GS = gevangenisstraf

OBM = ontzegging van de rijbevoegdheid

Agressie in het verkeer

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.