Jaaroverzicht integriteitsmeldingen 2016

Het Bureau Integriteit OM (BI-OM) publiceert jaarlijks op www.om.nl een geanonimiseerd overzicht van gemelde (vermoedelijke) integriteitsschendingen en – voor zover bekend – de wijze van afhandeling ervan.

Het OM wil  hiermee de transparantie van het integriteitsbeleid van het OM  vergroten en – waar nodig – een lerende werking voor de organisatie laten uitgaan.

Adviescommissie

De overzichten hebben er onder meer toe geleid dat het College van procureurs-generaal eind vorig jaar besloot tot het instellen van een Adviescommissie afdoening integriteitsincidenten. De commissie heeft als taak het bevoegd gezag (lokale hoofdofficieren c.q. hoofden van dienst) te adviseren welke disciplinaire maatregel kan worden opgelegd aan een medewerker bij een integriteitsincident. Het instellen van een dergelijke commissie ziet het OM als een belangrijke volgende stap om te komen tot een zo eenduidig mogelijke afhandeling van integriteitsschendingen in vergelijkbare situaties.

Bewustwording

Adequaat, eenduidig en zichtbaar optreden bij gedragingen die de norm overschrijden is van groot belang. Het vormt echter het sluitstuk van het integriteitsbeleid. De eerste prioriteit ligt aan de voorkant. Om actief te werken aan het bewustzijn rondom integriteit en integer handelen. Het gesprek daarover steeds levend te houden tussen OM-medewerkers en leidinggevenden.

In dat kader heeft het OM in 2016, in samenwerking met een gespecialiseerd theatergezelschap, een op maat gemaakte theatervoorstelling (‘Ons DNA’) ontwikkeld over het thema integriteit. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat integriteit geen op zichzelf staand thema is en niet los kan worden gezien van thema’s als professionaliteit, kwaliteit en (persoonlijk) leiderschap. De voorstelling fungeert als katalysator voor dialoog én als startpunt voor het ontwikkelen van gedragsprikkels en gedragsinterventies waar de organisatie in de periode na de voorstelling zelf actief mee aan de slag kan gaan.

De voorstelling is in eerste instantie aangeboden aan medewerkers van drie OM-onderdelen. Gezien het enthousiasme over de voorstelling en de aansluitende dialoogsessies kunnen in de eerste helft van 2017 ook de andere OM-onderdelen de voorstelling gaan bijwonen.