Met wie werkt het LP samen?

Het Team Internationale Misdrijven en het Landelijk Parket werken samen met andere organisaties om Nederland geen toevluchtsoord te laten zijn voor plegers van internationale misdrijven. Naast opsporing, vervolging en uitlevering worden meer middelen ingezet. Te denken valt aan het weigeren van een verblijfsvergunning, uitzetting en het verbeteren van de mogelijkheden om de misdrijven te berechten in het land waar ze zijn gepleegd.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Vreemdelingen die in Nederland willen worden toegelaten, komen met hun verleden en verhalen bij de IND terecht. Soms kan het vermoeden ontstaan dat de persoon betrokken is geweest bij het plegen van ernstige misdrijven. In dat geval wordt het dossier naar een speciale afdeling van de IND gestuurd. Deze zal het dossier in behandeling nemen en uiteindelijk moeten beslissen of artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van toepassing is. In dat geval krijgt deze persoon geen verblijfsvergunning. Als er sprake zou kunnen zijn van internationale misdrijven informeert de IND het Landelijk Parket.

Zie ook Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bij onderzoeken naar internationale misdrijven zal veelal onderzoek in een ander land moeten plaatsvinden, zoals het horen van getuigen. Hiervoor is toestemming van dit andere land nodig, dit heet rechtshulp. Het ministerie van Veiligheid en Justitie neemt namens het Landelijk Parket contact op met het andere land om deze toestemming te vragen. Ook zorgt dit Ministerie dat bijvoorbeeld de Nederlandse wetgeving toereikend is om internationale misdrijven effectief aan te kunnen pakken en zijn ze – samen met het ministerie van Buitenlandse zaken -- betrokken bij de versterking van de justitiesector in andere landen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt bij het leggen van buitenlandse contacten en ondersteunt bij rechtshulpverzoeken. Daarnaast zijn ze betrokken bij de visumaanvragen die op Nederlandse ambassades in het buitenland worden ingediend. Verder zijn ze samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie betrokken bij de versterking van de justitiesector in andere landen.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

DT&V is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij regelt het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Buitenlandse partners

Het Landelijk Parket en het Team Internationale Misdrijven werken ook samen met buitenlandse partners. Er is contact met buitenlandse collega teams om kennis en ervaring te delen. Ook wordt er samengewerkt met internationale tribunalen, zoals het Joegoslavië Tribunaal (ICTY), het Rwanda Tribunaal (ICTR), het Special Court voor Sierra Leone en het Internationaal Strafhof (ICC).Voor de tribunalen geldt dat ze een specifieke bevoegdheid hebben voor een bepaald conflict, land en/of periode.

Daarnaast houdt het Internationaal Strafhof in Den Haag houdt zich bezig met individuen waarbij het betreffende land deze persoon niet kan of niet wil berechten. De tribunalen en het Strafhof hebben ook eigen opsporingsteams die onderzoeken doen voor de aanklager.