Klachten

U kunt een klacht indienen bij het Openbaar Ministerie (OM) als u vindt dat het OM u niet heeft behandeld zoals het hoort. Bijvoorbeeld als u vindt dat uw brief niet op tijd is beantwoord, of als u meent dat u niet netjes te woord wordt gestaan als u ons belt. Of wellicht heeft u klachten over de telefonische bereikbaarheid van het OM. In al deze gevallen kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

De klachtenregeling geldt in beginsel niet voor door het OM genomen juridische beslissingen. Bijvoorbeeld wanneer de officier van justitie de zaak waarin u slachtoffer bent niet voor de rechter brengt. Of wanneer de officier van justitie u een transactie aanbiedt. Voor deze klachten bestaan wettelijke regelingen waarop u een beroep kunt doen. Nadere informatie hierover kunt u inwinnen bij het Klant Contact Centrum van het OM, een juridisch loket (voorheen bureau voor rechtshulp) of een advocaat.

U kunt bij het OM wel klagen over de aard van de opgelegde sepotcode. Indien bijvoorbeeld uw strafzaak is geseponeerd met de code 02 (onvoldoende of niet overtuigend bewijs) en u bent het met niet eens deze code, dan kunt u zich hierover beklagen bij de hoofdofficier van justitie van het betreffende arrondissementsparket.

Indienen van uw klacht

U dient uw klacht in beginsel schriftelijk in bij het OM. Het is verstandig om in uw brief te vermelden over wie of over welke afdeling u klaagt. Beschrijft u verder precies wat er is gebeurd en wanneer. Voor een goede afhandeling van uw klacht heeft het OM uw naam, adres, telefoonnummer en handtekening nodig. Als er brieven of andere stukken bij uw klacht horen, stuur daarvan dan een kopie mee.

In principe kunt u uw klacht indienen tot één jaar na plaatsvinden van het voorval. Maar wij adviseren u om uw klacht zo snel mogelijk in te dienen. Iedereen heeft het voorval dan nog vers in het geheugen.

Klachten die binnenkomen via ons e-mailadres nemen wij niet in behandeling.

Het  is ook mogelijk om een klacht mondeling in te dienen maar het heeft de voorkeur om dit schriftelijk te doen, zodat misverstanden kunnen worden voorkomen.

De behandeling van uw klacht

Na ontvangst van uw klacht bekijkt het OM of uw klacht in behandeling kan worden genomen.  Als dit niet zo is, krijgt u daarover zo spoedig mogelijk bericht. Als uw klacht ergens anders thuishoort, bijvoorbeeld bij de rechtbank of de politie, sturen wij uw brief daar naartoe. Ook daarover krijgt u van ons een brief.

Als uw klacht in behandeling wordt genomen, gebeurt samengevat het volgende:

  1. Het OM stelt degene over wie u klaagt op de hoogte van uw klacht en hoort de betrokken medewerker daarover.
  2. U kunt de klacht persoonlijk toelichten. U krijgt hierover bericht.
  3. Indien nodig is, wint het OM extra informatie in.
  4. Het (parket-)hoofd neemt vervolgens een besluit. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.

De totale procedure duurt maximaal zes weken, gerekend vanaf de dag van ontvangst van uw klachtbrief. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. In bijzondere gevallen kan de termijn opnieuw met vier weken worden verlengd. Bij verlenging van de termijn, krijgt u hiervan bericht.

Geen beroep

U kunt niet in beroep gaan tegen het besluit van het (parket-)hoofd. Wel kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman of de commissies voor de verzoekschriften van de Eerste en Tweede Kamer als u het niet eens bent met het besluit van het (parket-)hoofd. De adressen daarvan staan vermeld in de brief waarin het besluit over uw klacht wordt toegelicht.

Adres

U kunt uw klacht sturen naar het parket waarover u klaagt ter attentie van de hoofdofficier van justitie, afdeling klachtenadministratie. Als u een klacht heeft over een parkethoofd (een hoofdofficier van justitie of een hoofdadvocaat-generaal) kunt u een brief sturen naar het College van procureurs-generaal in Den Haag.

De adresgegevens vindt u in de rubriek contact.

Klachten over leden van het College van procureurs-generaal kunt u indienen bij de minister van Justitie en Veiligheid in Den Haag.